logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VIII sesji Rady w dniach 9.04.1991r., 23.04.1991r. oraz 30.04.1991r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej za rok 1990

VIII/90/91

 90

 

2.

wskazania banku dla prowadzenia obsługi bankowej

VIII/91/91

 91

 

3.

udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu Kościana za rok 1990

VIII/92/91

 92

 

4.

uchwalenia statutu osiedli miasta Kościana

VIII/93/91

 93 (1)
 93 (2)
 93 (3)

 

5.

uchwalenia budżetu miasta Kościana i zakładów budżetowych oraz upoważnienia Zarządu Miasta Kościana do dokonywania określonych zmian w budżecie Miasta i zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji

VIII/94/91

 94

 

6.

zmiany w składzie Komisji Rady Miejskiej Kościana

VIII/95/91

 95

 

7.

likwidacji Przedszkola nr 3 w Kościanie

VIII/96/91

 96

 

8.

przekazania zadań z zakresu administracji rządowej

VIII/97/91

 97

 

9.

finansowania oddziału rehabilitacyjnego żłobka w Kościanie

VIII/98/91

 98

 

10.

przejęcia nieruchomości położonej w Kościanie Al. Kościuszki 5A

VIII/99/91

 99

 

11.

utworzenia związków międzygminnych wodociągów i kanalizacji miejskich oraz energetyki cieplnej

VIII/100/91

 100

 

12.

przekazania - jako mienia komunalnego - części Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie oraz części Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie

VIII/101/91

 101

 

13.

zmiany Uchwały Nr V/61/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 listopada 1990r. dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana

VIII/102/91

 102

 

14.

zmiany w składzie Komisji Rady Miejskiej Kościana

VIII/103/91

 103

 

Lista wiadomości