logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIX sesji Rady w dniu 31.03.1992r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

uchylenia Uchwały Nr XIII/132/91 z dnia 5 listopada 1991r.

XIX/164/92

  164

 

2.

zmiany Uchwały Nr V/55/90 Rady Miejskiej Kościana z 30 października 1990r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym i nadal obowiązujących na onszarze miasta Kościana

XIX/165/92

  165

 

3.

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Gostyńskiej 61

XIX/166/92

  166

 

4.

określenia stawek podatku od środków transportowych

XIX/167/92

  167

 

5.

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

XIX/168/92

  168

 

6.

zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Kościanie

XIX/169/92

  169

 

7.

utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Miejski Zespół Oświaty Kultury i Zdrowia w Kościanie"

XIX/170/92

  170

 

Lista wiadomości