logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXIII sesji Rady w dniach 9.06.1992r. oraz 16.06.1992r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

XXIII/179/92

 179

 

2.

trybu zasięgania opinii wyborców o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgu wyborczym nr 8 do Rady Miejskiej

XXIII//180/92

 180

 

3.

rozdysponowania rezerwy budżetowej określonej w budżecie miasta Kościana na 1992r.

XXIII/181/92

 181

 

4.

odwołania i wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego w Lesznie

XXIII/182/92

 182

 

5.

odwołania członka Zarządu Miasta Kościana

XXIII/183/92

 183

 

6.

rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 1991r.

XXIII/184/92

 184

 

7.

zatwierdzenia Zarządzenia nr 81/92 Zarządu Miasta Kościana z 5 czerwca 1992r. w sprawie: czasowego ograniczenia używania wody z wodociągów miejskich na terenie miasta Kościana

XXIII/185/92

 185

 

8.

uchylenia Uchwały Nr VI/74/90 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 1990r. w sprawie utworzenia placówki upowszechniania kultury pod nazwą „Kościański Ośrodek Kultury" w Kościanie oraz Uchwały Nr VII/84/91 Rady Miejskiej Kościana z 20 lutego 1991r. w sprawie wykonania wyżej wymienionej Uchwały

XXIII/186/92

 186

 

9.

regulaminu korzystania z parku miejskiego w Kościanie

XXIII/187/92

 187

 

10.

uchylenia Uchwały Nr XI/124/91 Rady Miejskiej Kościana z 27.08.1991r. w sprawie przystąpienia do Komunalnego Towarzystwa Ubezpieczeń w Warszawie

XXIII/188/92

 188

 

11.

przyznania „Nagród Twórczych Miasta Kościana"

XXIII/189/92

 189

 

12.

zmian nazw ulic i osiedli na terenie m. Kościana

XXIII/190/92

 190

 

13.

uchylenia uchwały nr X/43/85 Miejskiej Rady Narodowej w Kościanie z dnia 20 listopada 1985r. zatwierdzającej szczegółowy plan zagospodarowania terenu pod budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulic: Gostyńska, Świerczewskiego, Berwińskiego i rzeki Obry oraz wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w tym rejonie

XXIII/191/92

 191

 

14.

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości będących w użytkowaniu Handlowej Spółdzielni Pracy „Rolnik"

XXIII/192/92

 192

 

15.

zbycia nieruchomości położonej przy Al. Kościuszki 16 w Kościanie

XXIII/193/92

 193

 

16.

poszerzenia składu osobowego Komisji Rozwoju

XXIII/194/92

 194

 

17.

czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności w mieście Kościanie

XXIII/195/92

 195

 

18.

zakazu parkowania na ul. Bernardyńskiej

XXIII/196/92

 196

 

19.

akceptacji podpisania umowy o dostawę komunalnej oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana

XXIII/197/92

 197

 

20.

wyrażenia zgody na przejęcie prowadzenia szkół podstawowych z dniem 1 stycznia 1993r.

XXIII/198/92

 198

 

Lista wiadomości