logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Kościana w zakresie dochodów i wydatków w 1991r.

XVII/149/92

  149

 

2.

określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

XVII/150/92

  150

 

3.

wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

XVII/151/92

  151

 

4.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobów jego poboru

XVII/152/92

  152

 

5.

zmiany Uchwały nr XIII/134/91 z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie nabycia nieruchomości

XVII/153/92

  153

 

6.

udzielenia pożyczki w 1992r. Spółce Wodno-Ściekowej w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.t. „Oczyszczalnia ścieków w Kościanie"

XVII/154/92

  154

 

7.

zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w I kwartale 1992r.

XVII/155/92

  155

 

8.

zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Kościanie

XVII/156/92

  156

 

9.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

XVII/157/92

  157

 

10.

wyboru członka Zarządu Miasta Kościana

XVII/158/92

  158