logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia nieruchomości

XXVIII/244/93

  244

 

2.

przystąpienia do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu

XXVIII/245/93

  245

 

3.

utworzenia środka specjalnego

XXVIII/246/93

  246

 

4.

zasad odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych w zakresie pomocy społecznej

XXVIII/247/93

  247

 

5.

warunków używania nazwy i herbu miasta Kościana przez osoby fizyczne i prawne w celach reklamowych oraz w znakach towarowych

XXVIII/248/93

  248

 

6.

przekazania w użytkowanie wieczyste działki nr 1259/3 położonej w Kościanie przy ul. Słowackiego

XXVIII/249/93

  249

 

7.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych

XXVIII/250/93

  250

 

8.

zmiany uchwały Nr XIV/139/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10.12.1991r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych i ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana

XXVIII/251/93

  251

 

9.

oddania w użytkowanie wieczyste działek zabudowanych garażami

XXVIII/252/93

  252

 

10.

zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług przedszkoli samorządowych w mieście Kościanie

XXVIII/253/93

  253

 

11.

odwołania członka Komisji Prawa i Porządku oraz Ochrony P.poż.

XXVIII/254/93

  254

 

12.

wyrażenia woli przystąpienia do Wielkopolskiego Porozumienia Kapitałowego - Spółka Akcyjna w Poznaniu

XXVIII/255/93

  255

 

13.

odwołania i wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego w Lesznie

XXVIII/256/93

  256