logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zgłoszenia wniosku o rozwiązanie Spółki Wodno-Ściekowej „Kościan" w Kościanie bądź złożenia wniosku o wystąpieniu Gminy Miasta Kościana z tej Spółki

XXXIII/290/93

 290

 

2.

ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

XXXIII/291/93

 291

 

3.

wyrażenia opinii dotyczącej propozycji ustanowienia powiatu kościańskiego w wersji I z maja 1993r. przedstawionej przez pełnomocnika rządu do spraw reformy administracji publicznej

XXXIII/292/93

 292

 

4.

zmiany Uchwały Nr V/61/90 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 listopada 1990r. dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana i w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu

XXXIII/293/93

 293

 

5.

wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Usług Projektowych i nadzoru Inwestorskiego w Kościanie

XXXIII/294/93

 294

 

6.

liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Kościanie oraz zasad ich wydawania

XXXIII/295/93

 295

 

7.

zatwierdzenia uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie Piłsudskiego, Gostyńskiej i Berwińskiego

XXXIII/296/93

 296

załączniki do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

8.

oddania w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Transportu i Handlu nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Składowej 5

XXXIII/297/93

 297

 

9.

odmowy oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Usługowo-Wytwórczej Spółdzielni Pracy, terenu przy ul. Chłapowskiego w Kościanie

XXXIII/298/93

 298

 

10.

zmiany Uchwały Nr XXIX/257/93 z 30 marca 1993r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościana na 1993r. oraz ipoważnienia Zarządu Miasta Kościana do dokonywania określonych zmian w budżecie miasta i zaciąganie zobowiązań w zakresie inwestycji.

XXXIII/299/93

 299

 

11.

ustalenia wielkości gruntów przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ludności oraz wystąpienia do Wojewody Leszczyńskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem tych terenów, w tym ich uzbrojenia

XXXIII/300/93

 300

 

12.

dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych

XXXIII/301/93

 301

 

13.

przyjęcia wieloletniego programu budowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Kościanie

XXXIII/302/93

 302