logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu

VI/56/94

 56

 

2.

wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Kościanie

VI/57/94

 57

 

3.

wyrażenia opinii dotyczącej określenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów w centrum miasta Kościana

VI/58/94

 58

 

4.

utworzenia spółki gminy z o.o. pod firmą „Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o." w Kościanie

VI/59/94

 59

 

5.

utworzenia fundacji o nazwie „Ratusz Kościański"

VI/60/94

 60

 

6.

wystąpienia do Kuratora Oświaty w Lesznie o przekazanie jako zadania własnego prowadzenia Sezonowego Schroniska Młodzieżowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie

VI/61/94

 61

 

7.

zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

VI/62/94

 62

 

8.

wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie

VI/63/94

 63

 

9.

oddania w użytkowanie wieczyste Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Chłapowskiego w trybie bezprzetargowym

VI/64/94

 64

 

10.

oddania w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Pracy „Budo-Mont" nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 51 i 53 w trybie bezprzetargowym

VI/65/94

 65

 

11.

zbycia w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy Pl. Krimpen

VI/66/94

 66

 

12.

zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

VI/67/94

 67

 

13.

zmiany Uchwały Nr VII/93/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 1991r. w sprawie ustalenia statutu osiedli miasta Kościana

VI/68/94

 68

 

14.

przeprowadzenia wyborów rad osiedli, zarządów osiedli i przewodniczących rad osiedli

VI/69/94

 69

 

15.

podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską na 1994r.

VI/70/94

 70

 

16.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1994r. w zakresie dochodów i wydatków

VI/71/94

 71

 

17.

rozdysponowania rezerwy budżetowej w budżecie miasta Kościana na 1994r.

VI/72/94

 72