logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 1993r.

XLII/384/94

 384

 

2.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych

XLII/385/94

 385

 

3.

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Kościana za rok 1993r.

XLII/386/94

 386

 

4.

oddania w użytkowanie wieczyste Usługowo-Wytwórczej Spółdzielni Pracy nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Łąkowej i ul. Reymonta

XLII/387/94

 387

 

5.

zmiany Uchwały Nr XXIX/260/93 z dnia 30 marca 1993r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia terenu pod oczyszczalnię ścieków dla miasta Kościana

XLII/388/94

 388

 

6.

sprzedaży nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rawiczu

XLII/389/94

 389

 

7.

nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Kiełczewie gm. Kościan - niezabudowanych

XLII/390/94

 390

 

8.

nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Kurzejgórze gm. Kościan

XLII/391/94

 391

 

9.

nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Nacławiu gm. Kościan

XLII/392/94

 392

 

10.

nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Kiełczewie gm. Kościan

XLII/393/94

 393

 

11.

nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej 15

XLII/394/94

 394

 

12.

utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Kościana

XLII/395/94

 395

 

13.

regulaminy porządku domowego

XLII/396/94

 396

 

14.

nabycia gruntu pod budowę zakładu uzdatniania wody

XLII/397/94

 397