logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

uchwalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLIII/398/94

 398

załączniki do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

2.

uchwalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kościandla części sołectwa Kokorzyn

XLIII/399/94

 399

 

3.

podjęcia uchwały dotyczącej zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy Kościan

XLIII/400/94

 400

 

4.

zmiany Uchwały Nr VII/89/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 lutego 1991r. w sprawie przejęcia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Sierakowskiego nr 15

XLIII/401/94

 401

 

5.

nabycia gruntu pod ul. Mostową

XLIII/402/94

 402

 

6.

określenia regulaminu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkół i przedszkoli

XLIII/403/94

 403

 

7.

przyznania Nagród Twórczych Miasta Kościana

XLIII/404/94

 404

 

8.

zmiany Statutu Gminy Miejskiej Kościana

XLIII/405/94

 405

 

9.

wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie

XLIII/406/94

 406

 

10.

zmiany zaleceń pokontrolnych z dnia 28 kwietnia 1992r.

XLIII/407/94

 407

 

11.

rozdysponowania rezerwy budżetowej w budżecie miasta Kościana na 1994r.

XLIII/408/94

 408

 

12.

zmiany Uchwały Nr XL/373/94 z dnia 22 marca 1994r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1994r

XLIII/409/94

 409

 

13.

nadania nazw ulicom

XLIII/410/94

 410

 

14.

zmian w budżecie miasta Kościana w 1994r. w zakresie dochodów i wydatków

XLIII/411/94

 411

 

15.

przejęcia nieruchomości zabudowanych od Przedsiębiorstwa Przemysłowego „Metalchem" Spółka Akcyjna

XLIII/412/94

 412

 

16.

opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich

XLIII/413/94

 413

 

17.

powołania przedstawiciela Rady Miejskiej Kościana do składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum im. Oskara Kolberga w Kościanie

XLIII/414/94

 414