logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XI sesji Rady w dniach 28.03.1995r. oraz 4.04.1995r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

powołania Komisji Statutowej

XI/114/95

 114

 

2.

uchylenia Uchwały Nr IV/36/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20.09.1994r. w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościanie przy Al. Kościuszki

XI/115/95

 115

 

3.

określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu miasta Kościana

XI/116/95

 116

 

4.

zatwierdzenia planu dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1995r.

XI/117/95

 117

 

5.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1995r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz określenia źródeł sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XI/118/95

 118

 

6.

oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki położonej w Kościanie na zapleczu ul. 14 Dywizji Piechoty na rzecz Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

XI/119/95

 119

 

7.

zamiany gruntów

XI/120/95

 120

 

8.

zmiany Uchwały Nr XXXIII/295/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 lipca 1993r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Kościanie oraz zasad ich wydawanie

XI/121/95

 121

 

9.

zmiany Uchwały Nr XI/120/91 Rady Miejskiej Kościana w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚ na dofinansowanie zadania „Oczyszczalnia ścieków w Kościanie"

XI/122/95

 122

 

10.

powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej do spraw zbadania przydatności wieloletniego programu uciepłownienia miasta Kościana

XI/123/95

 123

 

11.

podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przed Radę Miejską na rok 1995

XI/124/95

 124

 

12.

zmiany regulaminu Urzędu Miejskiego w Kościanie

XI/125/95

 125

 

Lista wiadomości