logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XII sesji Rady w dniu 25.04.1995r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 1994r.

XII/126/95

  126

 

2.

udzielania absolutorium Zarządowi Miasta Kościana na rok 1994

XII/127/95

  127

 

3.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

XII/128/95

  128

 

4.

zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy Placu Wolności 3 w trybie przetargowym

XII/129/95

  129

 

5.

przyjęcia zadania „Warsztat Terapii Zajęciowej" dla osób niepełnosprawnych

XII/130/95

  130

 

6.

odstąpienia od realizacji Uchwały Nr XXIX/264/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.03.1993r. dot. przyjęcia wieloletniego programu uciepłownienia miasta Kościana

XII/131/95

  131

 

7.

odwołania doraźnej komisji Rady Miejskiego do spraw zbadania przydatności wieloletniego programu uciepłownienia miasta Kościana

XII/132/95

  132

 

8.

nabycia gruntu pod oczyszczalnię ścieków dla miasta Kościana

XII/133/95

  133

 

9.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1995r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych

XII/134/95

  134

 

10.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

XII/135/95

  135

 

11.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana

XII/136/95

  136

 

12.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Skarbnika Miejskiego

XII/137/95

  137

 

13.

ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Sekretarza Miejskiego

XII/138/95

  138

 

14.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XII/139/95

  139

 

15.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XII/140/95

  140

 

Lista wiadomości