logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVII sesji Rady w dniach 29.08.1995r. oraz 12.09.1995r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kościana za I półrocze 1995r.

XVII/162/95

 162 (1)
 162 (2)

 

2.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1995r. w zakresie dochodów i wydatków oraz określenia źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XVII/163/95

 163

 

3.

podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską na rok 1995r.

XVII/164/95

 164

 

4.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie na finansowanie I etapu kanalizacji sanitarnej Os. Gurostwo w Kościanie związanej z ochroną ujęć wody pitnej

XVII/165/95

 165

 

5.

udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciąganej przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Kościanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie

XVII/166/95

 166

 

6.

zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

XVII/167/95

 167

 

7.

zmiany uchwał o zasadach sprzedaży mieszkań komunalnych

XVII/168/95

 168

 

8.

zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Kościanie

XVII/169/95

 169

 

9.

zmiany Uchwały Nr XIV/155/95 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 czerwca 1995r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa - Rejonowego Urzędu Pracy w Kościanie

XVII/170/95

 170

 

10.

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy wysypiska odpadów komunalnych dla miasta Kościana we wsi Bonikowo gm. Kościan

XVII/171/95

 171

 

11.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XVII/172/95

 172

 

12.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XVII/173/95

 173

 

13.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Skarbnika Miejskiego

XVII/174/95

 174

 

14.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Sekretarza Miejskiego

XVII/175/95

 175

 

15.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Z-cy Burmistrza

XVII/176/95

 176

 

16.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza

XVII/177/95

 177

 

Lista wiadomości