logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXI sesji Rady w dniu 28.12.1995r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

 

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1995r. w zakresie dochodów i wydatków

XXI/204/95

 204

 

 

2.

zmiany Uchwały nr XXXIII/291/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6.07.1993r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

XXI/205/95

 205

 

 

3.

zmiany porozumienia zawartego między Gminą Kościan a Miastem Kościan z dnia 12 marca 1992r.

XXI/206/95

 206

 

 

4.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1996r.

XXI/207/95

 207

 

 

5.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 1996r.

XXI/208/95

 208

 

 

6.

wprowadzenia opłaty administracyjnej na 1996r. za czynności urzędowe wykonane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

XXI/209/95

 209

 

 

7.

podatku od środków transportowych na 1996r.

XXI/210/95

 210

 

 

8.

opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta Kościana i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Kościana

XXI/211/95

 211

 

 

9.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1996r.

XXI/212/95

 212

 

 

10.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XXI/213/95

 213

 

 

 

11.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XXI/214/95

 214

 

 

12.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Skarbnika Miejskiego

XXI/215/95

 215

 

 

13.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Sekretarza Miejskiego

XXI/216/95

 216

 

 

14.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Z-cy Burmistrza Miasta Kościana

XXI/217/95

 217

 

 

15.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

XXI/218/95

 218

 

 

Lista wiadomości