logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXVI sesji Rady w dniu 11.02.1997r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1997r. w zakresie wydatków oraz źródeł sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XXXVI/361/97

 361

 

2.

wyrażenia zgody na przedłużenie powierzenia stanowisk dyrektorom szkół podstawowych na terenie miasta Kościana

XXXVI/362/97

 362

 

3.

zatwierdzenia planu dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1997r.

XXXVI/363/97

 363

 

4.

zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

XXXVI/364/97

 364

 

5.

zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

XXXVI/365/97

 365

 

6.

przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXXVI/366/97

 366

 

7.

ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulicy Łąkowej

XXXVI/367/97

 367

 

8.

zbycia działek położonych w Kościanie przy ul. Śmigielskiej

XXXVI/368/97

 368

 

9.

zbycia działek położonych w Kościanie przy ul. Śmigielskiej

XXXVI/369/97

 369

 

10.

zbycia działek budowlanych położonych w Kościanie w rejonie ulic Kruczkowskiego - Podgórnej

XXXVI/370/97

 370

 

11.

zbycia gruntu zabudowanego położonego w Kościanie przy ul. Strzeleckiej 16

XXXVI/371/97

 371

 

12.

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Kościanie przy ul. Kruszewskiego

XXXVI/372/97

 372

 

13.

zbycia gruntu położonego w Kościanie przy ul. Piłsudskiego

XXXVI/373/97

 373

 

14.

zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Czempińskiej

XXXVI/374/97

 374

 

15.

zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Czempińskiej

XXXVI/375/97

 375

 

16.

zbycia gruntu położonego w Kościanie przy ul. Wrocławskiej

XXXVI/376/97

 376

 

17.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

XXXVI/377/97

 377

 

18.

zmiany Uchwały Nr XXXI/330/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24.09.1996r. w sprawie wyłonienia członków do rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

XXXVI/378/97

 378

 

Lista wiadomości