logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXVIII sesji Rady w dniach 22.04.1997r. oraz 29.04.1997r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Regulaminu Rady Miejskiej Kościana

XXXVIII/381/97

 381

 

2.

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 1996r.

XXXVIII/382/97

 382

 

3.

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Kościana z wykonania budżetu w 1996r.

XXXVIII/383/97

 383

 

4.

zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 1997r. oraz źródeł sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XXXVIII/384/97

 384

 

5.

nadania honorowego obywatelstwa

XXXVIII/385/97

 385

 

6.

zmiany uchwały Nr XXI/205/95 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.12.1995r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/291/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6.07.1993r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

XXXVIII/386/97

 386

 

7.

zmiany Uchwały Nr VIII/91/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9.04.1991r. w sprawie wskazania banku do prowadzenia obsługi bankowej

XXXVIII/387/97

 387

 

8.

zmiany Uchwały Nr XXIII/238/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20.02.1996r. ustalenia diet dla przewodniczącego, radnych, członków komisji Rady Miejskiej Kościana, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie

XXXVIII/388/97

 388

 

9.

powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Kościana do składu komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Samorządowych Przedszkoli nr 1, 2, 4, 7 i 8 w Kościanie

XXXVIII/389/97

 389

 

10.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Kościanie

XXXVIII/390/97

 390

 

11.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 2 w Kościanie

XXXVIII/391/97

 391

 

12.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 4 w Kościanie

XXXVIII/392/97

 392

 

13.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 7 w Kościanie

XXXVIII/393/97

 393

 

14.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 8 w Kościanie

XXXVIII/394/97

 394

 

15.

ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XXXVIII/395/97

 395

 

16.

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kościana

XXXVIII/396/97

 396

 

17.

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

XXXVIII/397/97

 397

 

18.

nabycia nieruchomości

XXXVIII/398/97

 398

 

19.

zbycia działek budowlanych położonych w Kościanie w rejonie ulicy Łąkowej

XXXVIII/399/97

 399

 

20.

zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kościanie przy Al. Kościuszki

XXXVIII/400/97

 400

 

21.

zmiany uchwały o zasadach sprzedaży mieszkań komunalnych

XXXVIII/401/97

 401

 

22.

zbycia działek położonych w Kościanie przy ul. Śmigielskiej

XXXVIII/402/97

 402

 

23.

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Kościanie przy ul. Prostej

XXXVIII/403/97

 403

 

24.

likwidacji odcinka ulicy Promienistej

XXXVIII/404/97

 404

 

25.

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Kościanie przy ul. Gostyńskiej

XXXVIII/405/97

 405

 

26.

ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe w mieście Kościanie

XXXVIII/406/97

 406

 

Lista wiadomości