logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1998 r. w zakresie dochodów i wydatków

IV/29/98

 29

 

2.

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22.04.1997 r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

IV/30/98

 30

 

3.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1999 r.

IV/31/98

 31

 

4.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 1999 r.

IV/32/98

 32

 

5.

wprowadzenia opłaty administracyjnej na 1999 r. za czynności urzędowe wykonane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

IV/33/98

 33

 

6.

ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie

IV/34/98

 34

 

7.

ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

IV/35/98

 35

 

8.

powołania Rady Społecznej przy Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie

IV/36/98

 36

 

9.

przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

IV/37/98

 37