logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na X sesji Rady w dniu 29.04.1999r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana z wykonania budżetu miasta Kościana w 1998 r. oraz przyjęcia zaleceń pokontrolnych

X/94/99

 94

 

2.

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 1998 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Kościana z tego tytułu

X/95/99

 95

 

3.

zmiany Uchwały Nr VIII/81/99 Rady Miejskiej Kościana w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1999 r.

X/96/99

 96

 

4.

zaciągnięcia kredytu w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. Oddział w Kościanie na sfinansowanie przebudowy systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kościanie

X/97/99

 97

 

5.

zmiany budżetu miasta Kościana na 1999 r. przyjętym Uchwałą Nr VIII/81/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 marca 1999 r.

X/98/99

 98

 

6.

ustalenia diet dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie

X/99/99

 99

rozstrzygnięcie nadzorcze RIO-orzeczono nieważność uchwały

7.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Kościanie

X/100/99

 100

 

8.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kościanie

X/101/99

 101

 

9.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kościanie

X/10299

 102

 

10.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie

X/103/99

 103

 

11.

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci i Młodzieży w Kościanie

X/104/99

 104

 

12.

zasad usytuowania na terenie miasta Kościana miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

X/105/99

 105

 

13.

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego

X/106/99

 106

 

14.

nabycia nieruchomości od Gminy Kościan

X/107/99

 107

 

15.

nabycia nieruchomości od Cukrowni Kościan S.A.

X/108/99

 108

 

16.

uzupełnienia i zmiany Uchwały nr XXVIII/289/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 czerwca 1996 r.

X/109/99

 109

 

17.

uzupełnienia treści załącznika do uchwały nr XLVI/481/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27.01.1998 r.

X/110/99

 110

 

Lista wiadomości