logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XL sesji Rady w dniu 13.12.2001r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2001 r.

XL/395/01

 395

 

2.

ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XL/396/01

 396

 

3.

przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

XL/397/01

 397

 

4.

wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

XL/398/01

 398

 

5.

zasad obrotu wyrobami pirotechnicznymi na terenie miasta Kościana

XL/399/01

 399

uchylono decyzją nadzoru wojewody wielkopolskiego

6.

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

XL/400/01

 400

 

7.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XL/401/01

 401

 

8.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XL/402/01

 402

 

9.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XL/403/01

 403

 

10.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2002 r.

XL/404/01

 404

 

11.

sprostowania błędu rachunkowego w Uchwale Nr XXXVIII/379/01 z dnia 22.11.2001 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2001 r.

XL/405/01

 405

 

Lista wiadomości