logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Kościana"

XXXVIII/378/01

 378 (1)
 378 (2)
 378 (3)
 378 (4)
 378 (5)
 378 (6)
 378 (7)
 378 (8)
 378 (9)
 378 (10)
 378 (11)
 378 (12)

 

2.

zmian budżetu miasta Kościana na 2001 r.

XXXVIII/379/01

 379 (1)
 379 (2)

 

3.

zmiany Uchwały Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe w mieście Kościanie

XXXVIII/380/01

 380

 

4.

zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

XXXVIII/381/01

 381

 

5.

opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę m. Kościana i opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Kościana zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej w miejscach targowiskowych na terenie miasta Kościana w 2002 r.

XXXVIII/382/01

 382

 

6.

zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej w miejscach targowiskowych na terenie miasta Kościana w 2002 r.

XXXVIII/383/01

 383

 

7.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 2002 r.

XXXVIII/384/01

 384

 

8.

podatku od nieruchomości na 2002 r.

XXXVIII/385/01

 385

 

9.

wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2002 r. za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

XXXVIII/386/01

 386

 

10.

podatku od środków transportowych na 2002 r.

XXXVIII/387/01

 387

 

11.

obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2002 r. na terenie miasta Kościana

XXXVIII/388/01

 388

 

12.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXXVIII/389/01

 389

 

13.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXXVIII/390/01

 390

 

14.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXXVIII/391/01

 391

 

15.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXXVIII/392/01

 392

 

16.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXXVIII/393/01

 393