logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana z kontroli wykonania budżetu miasta Kościana w 2001r. oraz przyjęcia zalecenia pokontrolnego

XLV/441/02

 441

 

2.

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2001r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Kościana

XLV/442/02

 442

 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2002r.

XLV/443/02

 443

 

4.

zmiany Uchwały nr XXXVIII/384/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22.11.2001r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 2002r.

XLV/444/02

 444

 

5.

przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościana do Energetyki Poznańskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu, Zakład Energetyczny w Kościanie

XLV/445/02

 445

 

6.

powierzenia Zarządowi Miasta Kościana uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kościanie

XLV/446/02

 446

 

7.

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kościana

XLV/447/02

 447

 

8.

zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

XLV/448/02

 448 (1)
 448 (2)

 

9.

nadania imienia Samorządowemu przedszkolu nr 1 w Kościanie Osiedle Piastowskie nr 73

XLV/449/02

 449

 

10.

ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościana

XLV/450/02

 450

 

11.

nadania nazw osiedlom

XLV/451/02

 451

 

12.

uchylenia Uchwały nr XLV/476/97 Rady Miejskiej Kościana z 29.12.1997r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany plany ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/452/02

 452

 

13.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/453/02

 453

 

14.

nabycia nieruchomości od Przedsiębiorstwa Przemysłowego Metalchem - Kościan Spółka Akcyjna

XLV/454/02

 454

 

15.

przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta Kościana

XLV/455/02

 455