logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

XLVIII/475/02

 475

 

2.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

XLVIII/476/02

 476

 

3.

zmiany budżetu miasta Kościana na 2002r.

XLVIII/477/02

 477 (1)
 477 (2)

 

4.

zmiany Uchwały nr XLI/410/01 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2001r. dotyczącej zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kościanie na rok 2002r.

XLVIII/478/02

 478

 

5.

zmiany Uchwały nr XLI/409/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.12.2001r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001

XLVIII/479/02

 479

 

6.

ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie

XLVIII/480/02

 480

 

7.

sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy ul. Północnej

XLVIII/481/02

 481

 

8.

przejęcie od PKP odcinków linii kolejowych nr 366 i 367

XLVIII/482/02

 482

 

9.

oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej 2

XLVIII/483/02

 483

 

10.

zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana, obejmujący teren położony przy ul. Śmigielskiej, wchodzący w skład jednostki bilansowej: H18ZP - teren zieleni oraz częściowo w skład jednostki bilansowej: H19MN - teren mieszkalnictwa rodzinnego o niskiej intensywności (działki nr 3941/12, 3942, 3943) - na tereny aktywizacji gospodarczej

XLVIII/484/02

 484

 

11.

zmiany Uchwały nr XXVIII/291/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26.06.1996r. w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulic Kruczkowskiego i Podgórna

XLVIII/485/02

 485

 

12.

nadania nazwy ulic

XLVIII/486/02

 486

 

13.

zmiany Uchwały nr V/53/90 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.1990r. w sprawie utworzenia osiedli w mieście Kościanie

XLVIII/487/02

 487

 

14.

zmian w Statucie Gminy Miejskiej Kościana

XLVIII/488/02

 488

 

15.

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Kościan Nagrody Burmistrza Miasta Kościana za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawacze

XLVIII/489/02

 489

 

16.

utworzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów"

XLVIII/490/02

 490

 

17.

przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów" z siedzibą w Czempiniu

XLVIII/491/02

 491

 

18.

zwolnienia od opłaty wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

XLVIII/492/02

 492

 

19.

przystąpienia do Stowarzyszenia Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Kościanie

XLVIII/493/02

 493