logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VI sesji Rady w dniu 23.01.2003r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2003 r.

VI/45/03

 45

 

2.

zmiany uchwały nr III/21/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 2.12.2002 r. dotyczącej podatku od nieruchomości na 2003 r.

VI/46/03

 46

 

3.

zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą „Pływalnia kryta w Kościanie" o wartości przekraczającej granicę ustalaną w budżecie miasta

VI/47/03

 47

 

4.

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Miejskiej w Kościanie

VI/48/03

 48

 

5.

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej w Kościanie

VI/49/03

 49 (1)
 49 (2)

 

6.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Kościanie

VI/50/03

 50 (1)
 50 (2)

 

7.

uchylenia uchwał w sprawie zbycia udziałów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kościanie

VI/51/03

 51

 

8.

rozwiązania spółki gminnej - Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościanie

VI/52/03

 52

 

9.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat

VI/53/03

 53

 

10.

powołania Rady Społecznej przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

VI/54/03

 54

 

11.

wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

VI/55/03

 55

 

12.

wyboru delegata Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań - Wrocław „Piątka"

VI/56/03

 56

 

13.

zmiany składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

VI/57/03

 57

 

14.

powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej Kościana

VI/58/03

 58

 

Lista wiadomości