logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XVII/161/03

 161

 

2.

zmiany Uchwały nr XXXII/323/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10.05.2001 r. w sprawie podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kościana w budżecie miasta na 2001 r.

XVII/162/03

 162

 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2003 r.

XVII/163/03

 163 (1)
 163 (2)

 

4.

zmiany Uchwały nr XI/114/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14.07.2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie budowy II etapu kanalizacji sanitarnej dla ulic Balcera i Wojciechowskiego w Kościanie

XVII/164/03

 164

 

5.

podatku od nieruchomości na 2004 r.

XVII/165/03

 165

 

6.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 r.

XVII/166/03

 166

 

7.

zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej w miejscach targowiskowych na terenie miasta Kościana

XVII/167/03

 167

 

8.

wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2004 r. za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

XVII/168/03

 168

 

9.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 2004 r.

XVII/169/03

 169

 

10.

obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 r. na terenie miasta Kościana

XVII/170/03

 170

 

11.

wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

XVII/171/03

 171

 

12.

odmowy zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Kościana

XVII/172/03

 172

 

13.

braku celowości wykonywania zadań z zakresu właściwości powiatu - dotyczy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Kościana

XVII/173/03

 173