logo logo
logo bip
2004

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29.01.2004

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XX/196/04

196.pdf

2.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w mieście Kościanie

XX/197/04

197.pdf

3.

obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego

XX/198/04

198.pdf

4.

zmiany uchwały nr XIX/182/03 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003

XX/199/04

199.pdf

5.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2004 r.

XX/200/04 

200.1.pdf

200.2.pdf

200.3.pdf

200.4.pdf

200.5.pdf

200.6.pdf

200.7.pdf

200.8.pdf

6.

wskazania źródeł dochodów budżetu miasta Kościana, stanowiących pokrycie wykupu weksla

XX/201/04 

201.pdf

7.

sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 26

XX/202/04 

202.pdf

8.

wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 

XX/203/04 

203.pdf

9.

 ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kościan w zakresie statusów osiedli miasta Kościan

XX/204/04 

204.pdf

10.

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

XX/205/04 

205.pdf

11.

współdziałania miasta Kościana z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami w aktywnych formach walki z bezrobociem 

XX/206/04 

206.pdf

12.

odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie

XX/207/04 

207.pdf

13.

powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie 

XX/208/04 

208.pdf

14.

odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie

XX/209/04 

209.pdf

15.

przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej 7-8

XX/210/04 

210.pdf

16.

przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie - ,,Łazienki’’

XX/211/04 

211.pdf

17.

przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie za obwodnicą

XX/212/04 

212.pdf

18.

przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana 

XX/213/04 

213.pdf

19.

nadania honorowego obywatelstwa 

XX/214/04 

214.pdf

20.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

XX/215/04

215.pdf

 

 

 

 

Lista wiadomości