logo logo
logo bip
2004

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 01.04.2004 r.

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Uchwała w sprawie

 

Numer uchwały

 

Tekst uchwały

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2004 r.

XXI/216/04

216.pdf 

2.

rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego przez Pana Zbigniewa Stypińskiego do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Składowej w Kościanie

XXI/217/04

217.pdf

3.

rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego przez Pana Stefana Stypińskiego do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Składowej w Kościanie

XXI/218/04

218.pdf

4.

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Górnej 1

XXI/219/04

219.pdf

5.

wypracowania stanowiska na temat podziału województwa wielkopolskiego na podregiony w związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem jednostek terytorialnych NUTS

XXI/220/04

220.pdf

6.

wyrażenia woli oraz określenia zasad zbycia udziałów w jednoosobowej Spółce z o.o. Gminy Miejskiej Kościana pod nazwą zakład Oczyszczania Miasta w Kościanie

XXI/221/04

221.pdf

7.

zmiany Uchwały nr XII/128/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 04.09.2003 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kościana - nieważność § 3 uchwały rozstrzygnięcie nadzorcze z 6.5.2004 r.

XXI/222/04

222.pdf

8.

ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan -niweażność § 11,12,13 regulaminu rozstrzygnięcie nadzorcze z 7.5.2004 r.

XXI/223/04

223.pdf

9.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Kościanie

XXI/224/04

224.pdf

10.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXI/225/04

225.pdf

11.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXI/226/04

226.pdf

12.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXI/227/04

227.pdf

13.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXI/228/04

228.pdf

14.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXI/229/04

229.pdf

15.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie nie będących nauczycielami

XXI/230/04

230.pdf

16.

zmiany Uchwały Nr XVIII/177/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 11.12.2003 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

XXI/231/04

231.pdf

17.

utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

XXI/232/04

232.pdf

18.

zmiany Uchwały Nr XIX/170/92 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie tworzenia jednostki budżetowej o nazwie ,,Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w Kościanie’’

XXI/233/04

233.pdf

19.

upoważnienia kierownika Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XXI/234/04

234.pdf

20.

powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej Kościana

XXI/235/04

235.pdf

21.

przyjęcia Statutu Stowarzyszenia wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

XXI/236/04

236.pdf

22.

reprezentowania Gminy Miejskiej Kościana w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

XXI/237/04

237.pdf

23.

skargi Pana Jarosława Zamelczyka

XXI/238/04

238.pdf

 

Lista wiadomości