logo logo
logo bip
2004

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.04.2004 r.

 

 

 

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 2003 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościana

XXII/239/04

239.pdf

2.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul.  Curie-Skłodowskiej

XXII/240/04

240.pdf

3.

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy ul. Czempińskiej 2 oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu

XXII/241/04

241.pdf

4.

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego - rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody wielkopolskiego orzeczono nieważność § 2

XXII/242/04

242.pdf

5.

zmiany nazwy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

XXII/243/04

243.pdf

6.

zmian budżetu miasta Kościana na 2004 r.

XXII/244/04

244.pdf 

7.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Osiedla nad Łąkami i ulicach Osiedla Wolności w Kościanie

XXII/245/04

245.pdf

8.

zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Kościanie

XXII/246/04

246.pdf

9.

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kościana

XXII/247/04

247.pdf

 

Lista wiadomości