logo logo
logo bip
2004

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 27.05.2004 r.

 

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wstąpienia p. Jerzego Kramma w miejsce radnego Piotra Michałowskiego

XXIII/248/04

248.pdf

2.

zmiany Uchwały nr XIX/179/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.12.2003 r. w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą ,,Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego pod nazwą Kryta pływalnia w Kościanie’’ o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta przez Radę Miejską Kościana

XXIII/249/04

249.pdf

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2004 r. oraz sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr XXII/244/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2004 r.

XXIII/250/04

250-1.pdf

250-2.pdf

4.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie za 2003 r.

XXIII/251/04

251.pdf

5.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2003 r.

XXIII/252/04

252.pdf

6.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2003 r. 

XXIII/253/04

253.pdf

7.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie za 2003 r.

XXIII/254/04

254.pdf

8.

rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej w Kościanie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Al. Kościuszki 9 w Kościanie

XXIII/255/04

255.pdf

9.

rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców ,,SPOŁEM’’ w Kościanie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Al. Kościuszki 9 w Kościanie

XXIII/256/04

256.pdf

10.

rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Panią Karolinę Kaczmarek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Al. Kościuszki 9 w Kościanie

XXIII/257/04

257.pdf

11.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Kościuszki 9 -uchylono rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody wielkopolskiego

XXIII/258/04

258.pdf

258m.pdf

12.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej

XXIII/259/04

259.pdf

259m.pdf

13.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Północnej-Rolnej

XXIII/260/04

260.pdf

260m.pdf

14.

przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej

XXIII/261/04

261.pdf

261m.pdf

15.

upoważnienia Burmistrza Miasta Kościana do zawarcia porozumienia w sprawie przekazania samorządowi powiatu kościańskiego zadania prowadzenia gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy

XXIII/262/04

262.pdf

16.

zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia - nieważność uchwały w §2 pkt 1 i 8 uchwały i § 5 ust.1 pkt 7 załącznika rozstrzygnięcie nadzorcze z 2.7.2004 r.

XXIII/263/04

263.pdf

17.

zmiany Uchwały nr XXI/223/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

XXIII/264/04

264.pdf

18.

zmieniająca Uchwałę nr XLI/413/01 Rady Miejskiej Kościana w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XXIII/265/04

265.pdf

19.

określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Miasta Kościan

XXIII/266/04

266.pdf

20.

zmiany Uchwały nr XXXIV/342/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12.07.2001 r. w sprawie zasad korzystania z miejskich placów gier i zabaw

XXIII/267/04

267.pdf

21.

zmiany Uchwały nr XXI/235/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej Kościana

XXIII/268/04

268.pdf

22.

zmiany Uchwały nr II/7/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.11.2002 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Kościana

XXIII/269/04

269.pdf

23.

zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana

XXIII/270/04

270.pdf

24.

zmiany składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

XXIII/271/04

271.pdf

25.

odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

XXIII/272/04

272.pdf

26.

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

XXIII/273/04

273.pdf

 

Lista wiadomości