logo logo
logo bip
2004

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 02.12.2004 r.

 

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXVII/318/04

318.pdf 

2.

podatku od nieruchomości na 2005 r.

XXVII/319/04

319.pdf 

3.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

XXVII/320/04

320.pdf 

4.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 2005 r.

XXVII/321/04

321.pdf 

5.

zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana w 2005 r.

XXVII/322/04

322.pdf 

6.

obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2005 r. na terenie miasta Kościana

XXVII/323/04

323.pdf 

7.

ustalenia opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXVII/324/04

324.pdf 

8.

zmian budżetu miasta Kościana na 2004 r.

XXVII/325/04

325-1.pdf

325-2.pdf

325-3.pdf

325-4.pdf

325-5.pdf

325-6.pdf

9.

zmiany Uchwały nr XXV/295/04 z dnia 25.08.2004 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej 7-8

XXVII/326/04

326.pdf

10.

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej

XXVII/327/04

327.pdf

11.

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o finansowanie Projektu Stypendialnego na Wyrównywanie Szans Edukacyjnych dla Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie

XXVII/328/04

328.pdf

12.

przystąpienia do opracowania projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) Promocja aktywności zawodowej młodzieży, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

XXVII/329/04

329.pdf

13.

zmiany Uchwały nr VII/61/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie zmienionej Uchwałą nr XXII/243/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

XXVII/330/04

330.pdf

 

Lista wiadomości