logo logo
logo bip
2005

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 24.02.2005 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r.

XXIX/343/05

343-1.pdf

343-2.pdf

343-3.pdf

 

2.

zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie budowy krytej pływalni w Kościanie

XXIX/344/05

344.pdf

3.

zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą ,,Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego pod nazwą Kryta pływalnia w Kościanie’’ o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta przez Radę Miejską Kościana

XXIX/345/05

345.pdf

4.

sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy Placu Wolności 9 oraz ułamkowej części gruntu

XXIX/346/05

346.pdf

5.

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

XXIX/347/05

347.pdf

6.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego oraz Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie jako ,,Przestrzeń dobra publicznego’’

XXIX/348/05

348.pdf

348-plan. pdf

7.

uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kościana na lata 2005-2009

XXIX/349/05

349-1.pdf

349-2.doc

349-3.zip

349-4.doc

349-5.doc

349-6.doc

8.

wyrażenia woli zawarcia umowy o partnerstwie miasta: Kościana i Rakovnika (Republika Czeska)

XXIX/350/05

350.pdf

9.

zatwierdzenie do realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) Promocja aktywności zawodowej młodzieży, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

XXIX/351/05

351.pdf

10.

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu ,,Wsparcie dla młodzieży powiatu kościańskiego na rynku pracy’’ w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Działanie 1.2 Schemat b) ,,Perspektywy dla młodzieży’’

XXIX/352/05

352.pdf

11.

porozumienie komunalne

XXIX/353/05

353.pdf

 

 
Lista wiadomości