logo logo
logo bip
2005

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 30.06.2005 r.

Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r. oraz korekty uchwały nr XXXII/372/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31.05.2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r.
XXXIII/386/05
 386.pdf
2.
udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Kościana Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Ducha w Kościanie
XXXIII/387/05
 387.pdf
3.
zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiące własności Miasta
XXXIII/388/05
 388.pdf
4.
zmieniająca uchwałę nr XIV/151/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14.10.1999 r. w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XXXIII/389/05
 389.pdf
5.
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Międzyszkolnego Obiektu Sportowego w Kościanie
XXXIII/390/05
 390.pdf
6.
wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana
XXXIII/391/05
 391.pdf
7.
zatwierdzenia projektu ,,Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów I LO w Kościanie" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Regionalnego 2004 - 2006 Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
XXXIII/392/05
 392.pdf
8.
przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kościanie przy ul. Nacławskiej i Wyzwolenia
XXXIII/393/05
 393.pdf
9.
przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja
XXXIII/394/05
 394.pdf
10.
przystąpienia do sporządzania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Śmigielskiej
XXXIII/395/05
 395.pdf
11.
rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Polskiego Związku Działkowców
XXXIII/396/05
 396.pdf
12.
utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
XXXIII/397/05
 397.pdf
13.
ustalenia cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni w Kościanie
XXXIII/398/05
 398.pdf
Lista wiadomości