logo logo
logo bip
2005

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 31.08.2005 r.

Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana
XXXIV/399/05
 399.pdf
2.
zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r.
XXXIV/400/05
 400.pdf
3.
zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą ,,Budowa budynku socjalnego''
XXXIV/401/05
 401.pdf
4.
powierzenia Burmistrzowi Miasta Kościana uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z basenu kąpielowego i sztucznego lodowiska w Kościanie
XXXIV/402/05
 402.pdf
5.
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w roku szkolnym 2005/2006
XXXIV/403/05
 403.pdf
6.
uchylenia uchwały nr XX/210/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2004 r. o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej 7-9
XXXIV/404/05
 404.pdf
7.
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Maya, Mickiewicza, Sienkiewicza i Al. Koszewskiego
XXXIV/405/05
 405.pdf
8.
wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Osiedlu Piastowskim
XXXIV/406/05
 406.pdf
9.
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej
XXXIV/407/05
 407.pdf
10.
nadania nazwy ronda
XXXIV/408/05
 408.pdf
11.
zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kościan
XXXIV/409/05
 409.pdf
12.
zmiany Uchwały nr V/53/90 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.1990 r. w sprawie utworzenia osiedli w mieście Kościanie
XXXIV/410/05
 410.pdf
13.
uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta Kościan
XXXIV/411/05
 411.pdf
14.
przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego ,,Centrum Zagospodarowania Odpadami - SELEKT''
XXXIV/412/05
 412.pdf
15.
zmiany uchwały nr XLIV/448/97 Rady Miejskiej Kościana z 16.12.1997 r. w sprawie ustanowienia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
XXXIV/413/05
 413.pdf
Lista wiadomości