logo logo
logo bip
2005

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 24.11.2005 r.

Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana
XXXVII/422/05
 422.pdf
2.
nadania honorowego obywatelstwa
XXXVII/423/05
 423.pdf
3.
przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
XXXVII/424/05
 424.pdf
4.
przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
XXXVII/425/05
 425.pdf
5.
zmiany Uchwały nr XXXIV/401/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą ,,Budowa budynku socjalnego''
XXXVII/426/05
 426.pdf
6.
zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r.
XXXVII/427/05
 427.pdf
7.
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana
XXXVII/428/05
 428.pdf
8.
podatku od nieruchomości
XXXVII/429/05
 429.pdf
9.
ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru
XXXVII/430/05
 430.pdf
10.
zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana - rozstrzygnięcie nadzorcze RIO § 2 drugie zdanie i §5 Dz.U.Woj. Wlkp nr 190 z 16.12.2005 r.
XXXVII/431/05
 431.pdf
11.
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXXVII/432/05
 432.pdf
12.
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kościana
XXXVII/433/05
 433.pdf
13.
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród
XXXVII/434/05
 434.pdf
14.
określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów szkolnych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
XXXVII/435/05
 435.pdf
15.
uchylenia uchwały Rady Miejskiej Kościana nr XXXII/275/93 z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z basenu kąpielowego w Kościanie
XXXVII/436/05
 436.pdf
16.
ustalenia ,,Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Kościan zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym''
XXXVII/437/05
 437.pdf
17.
zmiany uchwały nr XXVI/306/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14.10.2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kościana na lata 2005-2009
XXXVII/438/05
 438.pdf
18.
uchylenia uchwały nr XXXIV/407/05 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej i ustalenia służebności drogowej
XXXVII/439/05
 439.pdf
19.
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie na zapleczu Al. Kościuszki 23 i 25
XXXVII/440/05
 440.pdf
20.
uchylenia uchwał Rady Miejskiej Kościana
XXXVII/441/05
 441.pdf
21.
dodatkowego oznaczenia taksówek w mieście Kościanie
XXXVII/442/05
442.pdf 
22.
obowiązkowych szkoleń dla radnych Rady Miejskiej Kościana
XXXVII/443/05
 443.pdf
Lista wiadomości