logo logo
logo bip
2005

Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 15.12.2005 r.

Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
zmiany uchwały nr XXIX/345/05 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą ,,Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego pod nazwą Kryta pływalnia w Kościanie'' o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta przez Radę Miejską Kościana
XXXVIII/444/05
 444.pdf
2.
zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r.
XXXVIII/445/05
 445.pdf
3.
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Kościana
XXXVIII/446/05
 446.pdf
4.
zmiany uchwały nr XXXIV/403/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w roku szkolnym 2005/2006
XXXVIII/447/05
 447.pdf
5.
rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kościana z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
XXXVIII/448/05
 448.pdf
6.
przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006
XXXVIII/449/05
 449.pdf
7.
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
XXXVIII/450/05
 450.pdf
8.
ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie miasta Kościana
XXXVIII/451/05
 451.pdf
Lista wiadomości