logo logo
logo bip
2006

Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.06.2006 r.

Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana
XLIV/507/06
 507.pdf
2.
zmian budżetu miasta Kościana na 2006 r.
XLIV/508/06
 508.pdf
3.
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kościana za I półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego
XLIV/509/06
 509.pdf
4.
szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom organizacyjnym Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały
XLIV/510/06
 510.pdf
5.
nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Oświaty, Kultury i Zdrowia w Kościanie -Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 19.07.2006 r. nr PN.Le.II-1.0911-334/06  orzekł nieważność uchwały w części dotyczącej par. 10 w zakresie publikacji w Dz.Urz.Woj.Wielkp.
XLIV/511/06
 511.pdf
6.
nadania statutu Międzyszkolnemu Obiektowi Sportowemu w Kościanie - Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18.07.2006 r. nr PN.Le.II-1.0911-329/06  orzekł nieważność uchwały w części dotyczącej par. 10 w zakresie publikacji w Dz.Urz.Woj.Wielkp.
XLIV/512/06
 512.pdf
7.
statutu Urzędu Miejskiego Kościana - Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18.07.2006 r. nr PN.Le.II-1.0911-330/06  orzekł nieważność uchwały w części dotyczącej par. 3 w zakresie publikacji w Dz.Urz.Woj.Wielkp.
XLIV/513/06
 513.pdf
8.
zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w Kościanie
XLIV/514/06
 514.pdf
9.
utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
XLIV/515/06
 515.pdf
10.
zmiany uchwały nr XX/206/04 Rady Miejskiej Kościana z 29 stycznia 2004 r. w sprawie współdziałania miasta Kościana z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami w aktywnych formach walki z bezrobociem
XLIV/516/06
 516.pdf
11.
uchylenia uchwały nr XLI/416/01 Rady Miejskiej Kościana z 28 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
XLIV/517/06
 517.pdf
12.
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Dworcowej 2 na rzecz użytkownika wieczystego
XLIV/518/06
 518.pdf
13.
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - uchylono - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.08.2006 r. nr PN.Le.II-1.0911-394/06
XLIV/519/06
 519.pdf
14.
przejęcia zadań w zakresie zapewnienia warunków do realizacji rocznego obowiązku przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie zamieszkałe na terenie gmin sąsiadujących z miastem
XLIV/520/06
 520.pdf
15.
wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Kościanie przy ul. Wrocławskiej 17
XLIV/521/06
 521.pdf
16.
przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie
XLIV/522/06
 522.pdf
17.
określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia nr 774/06 Burmistrza Miasta Kościana z 14 czerwca 2006 r. w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej
XLIV/523/06
 523.pdf
18.
skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Kościana
XLIV/524/06
 524.pdf
19.
odpowiedzi na skargę Przemysława Trączyńskiego na uchwałę nr XXXVIII/451/05 Rady Miejskiej Kościana z 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie miasta Kościana
XLIV/525/06
 525.pdf
Lista wiadomości