logo logo
logo bip
2006

Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 14.09.2006 r.

 
Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
zmian budżetu Miasta Kościana na 2006 r.
XLV/526/06
2.
zmiany Uchwały nr XXXIV/401/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42-50''
XLV/527/06
3.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Kościana nr XXXVI/421/05 z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie"
XLV/528/06
4.
szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom organizacyjnym Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy- Ordynacja podatkowa
XLV/529/06
5.
określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XLV/530/06
6.
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w roku szkolnym 2006/2007
XLV/531/06
7.
zmiany uchwały nr XXXIX/457/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz o wysokości stypendiów sportowych
XLV/532/06
8.
przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli Nagrody Specjalnej Burmistrza Miasta Kościana i nagród specjalnych dyrektorów szkół i przedszkoli
XLV/533/06
9.
utworzenia rachunku dochodów własnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie
XLV/534/06
10.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
XLV/535/06
11.
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy- Wyrok WSA Poznań nr IV SA/Po 1150/12 stwierdzające nieważność par. 7 i 9 uchwały
XLV/536/06
12.
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej
XLV/537/06
13.
zmiany uchwały nr XXIII/261/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej
XLV/538/06
14.
uchylenia uchwały nr VII/64/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie woli utworzenia spółki z o.o.
XLV/539/06
 
Lista wiadomości