logo logo
logo bip
2007

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 08.03.2007 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana do zaskarżenia aktów organów państwowych dotyczących wygaśnięcia mandatu Burmistrza miasta Kościana

VI/43/07

 43.pdf

2.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 r.

VI/44/07

44.pdf 

3.

zmiany Uchwały nr XXXIV/401/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą ,,Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42-50’’

VI/45/07

45.pdf 

4.

nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

VI/46/07

46.pdf 

5.

organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia pomocy społecznej

VI/47/07

47.pdf 

6.

zmiany uchwały nr IV/25/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007

VI/48/07

48.pdf 

7.

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej ceny za wodę dla taryfowej grupy odbiorców – przemysł określonej w uchwale  nr XXXIX/455/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Gminy Miejskiej Kościan

VI/49/07

49.pdf 

8.

powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

VI/50/07

50.pdf 

9.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2007 rok

VI/51/07

51.pdf 

10.

uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 8

VI/52/07

52.pdf 

 

Lista wiadomości