logo logo
logo bip
2007

Uchwały podjęte na V sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 01.02.2007 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 r.

V/29/07

29.pdf 

2.

zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

V/30/07

 30.pdf

3.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w mieście Kościanie

V/31/07

31.pdf 

4.

zmiany nazwy i uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

V/32/07

32.pdf 

5.

wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2

V/33/07

 33.pdf

6.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Maya

V/34/07

34.pdf

plan.jpg 

7.

wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Kościanie przy ul. Ciszaka 6

V/35/07

 35.pdf

8.

wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana oraz ustalenia składu osobowego tejże komisji

V/36/07

36.pdf 

9.

powołania Komisji Mieszkaniowej

V/37/07

37.pdf 

10.

powołania przedstawiciela Rady Miejskiej Kościana w skład Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie

V/38/07

38.pdf 

11.

wyboru delegata do Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań-Wrocław ,,Piątka’’

V/39/07

39.pdf 

12.

reprezentowania Gminy Miejskiej Kościana w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

V/40/07

40.pdf 

13.

zmiany uchwały Nr XXVIII/245/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu

V/41/07

 41.pdf

14.

zmiany uchwały Nr VI/73/90 Rady Miejskiej w Kościanie z dnia 18.12.1990 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą ,,Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych’’ z siedzibą w Poznaniu

V/42/07

 42.pdf

 

Lista wiadomości