logo logo
logo bip
2007

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 12.04.2007 r.

 
Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 r.
VII/53/07
 53.pdf
2.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie za 2006 rok
VII/54/07
54.pdf 
3.
zmiany uchwały nr XXX/357/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana
VII/55/07
55.pdf 
4.
zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2007 r.
VII/56/07
56.pdf 
5.
powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan
VII/57/07
57.pdf 
6.
odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie
VII/58/07
58.pdf 
7.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
VII/59/07
59.pdf 
8.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
VII/60/07
60.pdf 
9.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
VII/61/07
61.pdf 
10.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
VII/62/07
62.pdf 
11.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
VII/63/07
63.pdf 
12.
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Dąbrowskiego
VII/64/07
 64.pdf
13.
Przeprowadzenia kontroli okresowej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie
VII/65/07
65.pdf 
14.
utraty mocy uchwały nr XX/215/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
VII/66/07
 66.pdf
15.
skargi dotyczącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
VII/67/07
67.pdf 
 
Lista wiadomości