logo logo
logo bip
2007

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 26.04.2007 r.

 
Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościana
VIII/68/07
68.pdf 
2.
zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 r.
VIII/69/07
3.
przyjęcia wyników z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana wykonania budżetu miasta Kościana za 2006 r. i zaleceń pokontrolnych
VIII/70/07
4.
przyjęcia darowizny pieniężnej na rzecz Gminy Miejskiej Kościan
VIII/71/07
5.
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla SP ZOZ Kościan na zakup aparatu rentgenowskiego - RIO Poznań Uchwałą nr 11/456/2007 z dnia 30 maja 2007 r.  orzekło nieważność postanowień uchwały
VIII/72/07
6.
powołania Komisji Etyki Rady Miejskiej Kościana, uchwalenia Regulaminu Komisji Etyki Rady Miejskiej Kościana oraz powołania zespołu ds. opracowania projektu uchwały w sprawie ,,Zasad Etyki Rady Miejskiej Kościana''
VIII/73/07
7.
ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.06.2007 r.  orzekające nieważność  pkt. 2, tiret pierwsze – w części I załącznika Nr 2 w zakresie skrótu ,,itp.’’, a także § 5 ust. 2, tiret pierwsze w zakresie wyrazów ,,ratunkowe’’, ,,Policja’’, i skrótu ,,itp.’’, oraz § 10 załącznika Nr 3;
- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. IV SA/Po 653/16 stwierdzający nieważność uchwały w części obejmującej przepisy:  § 2 ust. 2 i ust. 3 w zakresie słów "i w soboty od 9:00 do 13:00"; § 8 ust. 2; § 12 oraz § 13 załącznika nr 3 do uchwały.
VIII/74/07
8.
przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Kościana w sprawie budowy drogi ekspresowej S 5
VIII/75/07
 
Lista wiadomości