logo logo
logo bip
2007

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 13.09.2007 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kościana

XII/116/07

116.pdf 

2.

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie

XII/117/07

117.pdf 

3.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok

XII/118/07

118.pdf 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

4.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Nacławskiej i Wyzwolenia

XII/119/07

119.pdf

rysunek.jpg 

5.

zmiany uchwały nr XXVI/306/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14.10.2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kościana na lata 2005 – 2009

XII/120/07

 120.pdf

6.

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy ul. Marcinkowskiego 19 oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu

XII/121/07

121.pdf 

7.

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej 5 oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu

XII/122/07

122.pdf 

8.

zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Dróg w Kościanie

XII/123/07

123.pdf 

9.

powołania członków Rady przy Muzeum Regionalnym w Kościanie

XII/124/07

124.pdf 

10.

wskazania przez Radę Miejską Kościana trzech osób do Kapituły Nagrody ,,KOŚCIAN DZIĘKUJE’’

XII/125/07

125.pdf 

11.

zobowiązania Burmistrza Miasta Kościana do zawarcia umowy
z ekspertem z dziedziny budownictwa

XII/126/07

126.pdf 

12.

utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

XII/127/07

127.pdf 

Lista wiadomości