logo logo
logo bip
2009

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 23.04.2009 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościana z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2008 rok

XXVIII/293/09

293.pdf 

2.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2008 rok

XXVIII/294/09

294.pdf

zał. nr 1,2

zał. nr 3 

3.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie za 2008 rok

XXVIII/295/09

295.pdf

zał. nr 1,2

zał. nr 3 

4.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2008 rok

XXVIII/296/09

 296.pdf

zał. nr 1,2

zał. nr 3

5.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2008 r.

XXVIII/297/09

297.pdf

zał. nr 1,2

 zał. nr 3

6.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok

XXVIII/298/09

298.pdf

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7 

7.

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród -rozstrzygnięcie nadzorcze Woj.Wielk. WN.Le.5.0911-210/09 z 25.05.2009 r. orzekające nieważność § 3 w zakresie słów ,,z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.''

XXVIII/299/09

299.pdf 

8.

wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastami: Kościan (Polska) i Schmalkalden (Niemcy)

XXVIII/300/09

300.pdf 

9.

uchwalenia Regulaminu Przyznawania i Przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 Stypendiów na Wyrównywanie Szans Edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości

XXVIII/301/09

301.pdf 

10.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Gminę Miejską Kościan

XXVIII/302/09

302.pdf 

Lista wiadomości