logo logo
logo bip
2009

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 26.11.2009 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na lata 2010-2014

XXXIV/364/09

364 

2.

zmieniająca Uchwałę nr XXVII/283/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 marca 2009 r.

XXXIV/365/09

 365

3.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r.

XXXIV/366/09

366

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6 

4.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji

XXXIV/367/09

 367

rozstrzygnięcie nadzorcze RIO
LINK

5.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

XXXIV/368/09

368 

6.

uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

XXXIV/369/09

369 

Lista wiadomości