logo logo
logo bip
2010

Uchwały podjęte na III sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 30.12.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2010 rok

III/13/10

 13

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

2.

wykazu wydatków w budżecie Miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

III/14/10

 14

zał. nr 1

3.

ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na rok 2011

III/15/10

 15

4.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

III/16/10

 16

5.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021

III/17/10

 17

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

6.

uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

III/18/10

 18

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

zał. nr 12

zał. nr 13

zał. nr 14

Uchwały podjęte na II sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 09.12.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana

II/4/10

 4

2.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

II/5/10

 5

3.

ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana

II/6/10

 6

4.

powołania Komisji Mieszkaniowej

II/7/10

 7

5.

zmian budżetu miasta Kościana na 2010 rok

II/8/10

 8

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

6.

ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2011 rok

II/9/10

 9

7.

upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

II/10/10

 10

8.

wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

II/11/10

 11

9.

utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLVI/482/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 stycznia 1998 r.

II/12/10

 12

Uchwały podjęte na I sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 01.12.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

I/1/10

 I/1/10

2.

wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

I/2/10

 I/2/10

3.

wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

I/3/10

 I/3/10

Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 28.10.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XLV/465/10

 465

2.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana

XLV/466/10

 466

3.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XLV/467/10

 467

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10

4.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Kościanie – „Śródmieście”

XLV/468/10

 468

załącznik graficzny

5.

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/469/10

 469

6.

aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Kościana

XLV/470/10

 470

7.

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ulicy Wyzwolenia

XLV/471/10

 471

8.

wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

XLV/472/10

 472

9.

zmiany uchwały nr XXVIII/299/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród

XLV/473/10

 473

10.

programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

XLV/474/10

 474

11.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

XLV/475/10

 475

12.

uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

XLV/476/10

 476

13.

określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 24.11.2010 r. nrKN.Le.3.0911-335/10 - nieważność § 5 w zakresie publikacji w Dzienniku Urzędowym

XLV/477/10

477

14.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XLV/478/10

478

15.

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Instytut Młodego Człowieka”, złożonego i wyłonionego w naborze wniosków ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w trybie systemowym, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

XLV/479/10

479

Uchwała podjęta na XLIV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 25.10.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Powiat Kościański w partnerstwie z Gminą Miejską Kościan

XLIV/464/10

 464

Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 16.09.2010 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta  Kościana na 2011 r.

XLIII/441/10

 441

2.

podatku od nieruchomości na 2011 rok

XLIII/442/10

 442

3.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XLIII/443/10

 443

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

4.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XLIII/444/10

 444

5.

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLIII/445/10

 445

zał. 1 (964KB)

zał. 2 (955KB)

zał. 3

zał. 4

6.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego
i kanałem Obry- orzeczono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. z 21.10.2010 r. nr KN.Le.3.0911-276/10

XLIII/446/10

 446

zał. 1 (845KB)

zał. 2, 3, 4

7.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja zatwierdzonego uchwałą nr XI/109/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r.

XLIII/447/10

 447

zał. 1 (927KB)

zał. 2, 3, 4

8.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Nacławską, ul. Wyzwolenia i torami PKP - orzeczono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Wlkp. z 21.10.2010 r. nr KN.Le.3.0911-277/10

XLIII/448/10

 448

zał. 1 (947KB)

zał. 2, 3, 4

9.

zmiany uchwały nr XLI/431/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Tadeusza Kościuszki

XLIII/449/10

 449

10.

sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy ul. Klemensa Kruszewskiego

XLIII/450/10

 450

11.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń oraz budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Maya 26 na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

XLIII/451/10

 451

12.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenie znajdujące się w budynku położonym na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

XLIII/452/10

 452

13.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenie znajdujące się w budynku położonym przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie

XLIII/453/10

 453

14.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Władysława Sikorskiego

XLIII/454/10

 454

15.

wyrażenia  zgody na  przyjęcie darowizny

XLIII/455/10

 455

16.

wyrażenia  zgody na  przyjęcie darowizny

XLIII/456/10

 456

17.

zmiany uchwały Nr XV/156/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30  października  2003 roku 

XLIII/457/10

 457

18.

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Mali poszukiwacze i zaczarowany zajączek”, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POKL/9.5/1/09 opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

XLIII/458/10

 458

19.

zmiany uchwały nr X/98/07 Rady Miejskiej Kościana w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XLIII/459/10

 459

20.

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XLIII/460/10

 460

21.

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

XLIII/461/10

 461

22.

przyjęcia wyników kontroli  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana  

XLIII/462/10

 462

23.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego

XLIII/463/10

 463

 

Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 22.07.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XLII/439/10

439.pdf

 zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10 

2.

skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Kościana

XLII/440/10

440.pdf 

Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 24.06.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

likwidacji zakładów budżetowych w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe

XLI/423/10

423 

2.

zmiany uchwały nr XXXVIII/399/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 marca 2010 r.

XLI/424/10

 424

3.

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościan

XLI/425/10

425 

4.

określenia zakresu i formy informacji dotyczących przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za pierwsze półrocze danego roku budżetowego

XLI/426/10

426 

5.

zmiany statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Kościanie

XLI/427/10

427

6.

ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2010 rok

XLI/428/10

428 

7.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce

XLI/429/10

429 

8.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XLI/430/10

430

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9 

9.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Tadeusza Kościuszki

XLI/431/10

431

załącznik graficzny 

10.

wyrażenia zgody na przejęcie darowizny

XLI/432/10

432 

11.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kurzej Górze przy ul. Słonecznej na rzecz wieczystego użytkownika

XLI/433/10

 433

12.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej

XLI/434/10

434 

13.

aneksu nr 5 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

XLI/435/10

 435

14.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Powiat Kościański w partnerstwie z Gminą Miejską Kościan

XLI/436/10

436 

15.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XLI/437/10

437 

16.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XLI/438/10

438 

Uchwały podjęte na XL sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 06.05.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Miejskiej Kościan

XL/414/10

414 

2.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie projektu z zakresu promocji i informacji turystycznej realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Gminę Miejską Kościan

XL/415/10

 415

3.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XL/416/10

 416

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

4.

szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania terminu płatności i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom podległym Gminie Miejskiej Kościan

XL/417/10

417 

5.

utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

XL/418/10

418 

6.

zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kościana

XL/419/10

419 

zał. nr 1

7.

zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta  Kościana

XL/420/10

420

zał. nr 1 

8.

zmiany uchwały nr X/98/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 r.

XL/421/10

421 

9.

przyjęcia protokołu z kontroli okresowej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XL/422/10

422 

Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 15.04.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościana z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2009 rok

XXXIX/404/10

404 

2.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2009 rok

XXXIX/405/10

405

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3 

3.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie za 2009 rok

XXXIX/406/10

406

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3 

4.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2009 rok

XXXIX/407/10

407

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3 

5.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2009 rok

XXXIX/408/10

 408

zał. nr 1 i 2

zał. nr 3

6.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXXIX/409/10

409 

7.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XXXIX/410/10

410

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5 

8.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

XXXIX/411/10

411 

9.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenie znajdujące się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

XXXIX/412/10

412 

10.

nadania Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4
w Zespole Szkół nr 4 w Kościanie imienia Mariana Koszewskiego

XXXIX/413/10

 413

Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 25.03.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich

i Poprzemysłowych miasta Kościana na lata 2010 - 2015

XXXVIII/398/10

398 

program rewitalizacji 1-51 (1,77 MB)

program rewitalizacji 52-70 (1,08 MB)

program rewitalizacji 71-81 (1,47 MB)

program rewitalizacji 82-102 (1,46 MB)

program rewitalizacji 103-133 (530 KB)

2.

ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan - rozstrzygnięcie nadzorcze Woj.Wielk. KN.Le.0911-106/10: nieważność § 2 ust. 1 pkt 3, § 2 ust. 1 pkt 4, § 2 ust. 1 pkt 5, § 2 ust. 3, § 3 ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 1 w zakr. słów ,,i pkt3-5'',  § 4 ust. 4 w zakresie słów ,,i w pkt3-5"

XXXVIII/399/10

399 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2010 rok

XXXVIII/400/10

400

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

zal. 8 

4.

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Wolontariat - szansą dla aktywnych” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

XXXVIII/401/10

401 

5.

przeprowadzenia kontroli okresowej za 2009 r. Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XXXVIII/402/10

402 

6.

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVII/390/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/299/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród

XXXVIII/403/10

403 

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 25.02.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

XXXVII/384/10

384 

2.

zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Kościana

XXXVII/385/10

 385

3.

zmiany uchwały nr V/36/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 01 lutego 2007 r.

XXXVII/386/10

 386

4.

ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na rok 2010

XXXVII/387/10

387 

5.

zmian budżetu miasta Kościana na 2010 rok

XXXVII/388/10

388

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5 

6.

emisji obligacji komunalnych

XXXVII/389/10

 389

7.

zmiany uchwały nr XXVIII/299/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród

XXXVII/390/10

 390

8.

zmiany uchwały nr XXX/323/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 czerwca 2009 r.

XXXVII/391/10

391 

9.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Władysława Sikorskiego

XXXVII/392/10

 392

10.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

XXXVII/393/10

393 

11.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na powierzchnię dachu budynku położonego w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2

XXXVII/394/10

394 

12.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Północnej 44 na rzecz użytkownika wieczystego

XXXVII/395/10

395 

13.

sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja

XXXVII/396/10

396 

14.

skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Kościana

XXXVII/397/10

397 

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 21.01.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków w mieście Kościanie

XXXVI/379/10

379 

2.

aneksu nr 4 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego
z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt  i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie
i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

XXXVI/380/10

380 

3.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXXVI/381/10

381 

4.

wygaśnięcia mandatu radnego

XXXVI/382/10

 382

5.

skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Kościana

XXXVI/383/10

383