logo logo
logo bip
2011

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.12.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021

XII/113/11

 113

zał. 1

zał. 2

zał. 3

2.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

XII/114/11

 114

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

3.

wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

XII/115/11

 115

zał. 1

4.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XII/116/11

 116

zał. 1

zał. 2

zał. 3

5.

uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok

XII/117/11

 117

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10

zał. 11

zał. 12

zał. 13

zał. 14

6.

zmiany Uchwały nr VIII/91/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

XII/118/11

 118

7.

aneksu nr 7 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

XII/119/11

 119

8.

określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku rolnym i leśnym

XII/120/11

 120

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

9.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XII/121/11

 121

10.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XII/122/11

 122

11.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XII/123/11

 123

12.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2012 rok

XII/124/11

 124

13.

zmiany Uchwały Nr II/9/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2011 rok

XII/125/11

 125

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 24.11.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

XI/100/11

 100

2.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym powierzchni dachu budynku położonego w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 - orzeczono nieważność - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.Le-3.4131-1-398/11  z 28.12.2011

XI/101/11

 101

3.

określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy miejskiej na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Kościana

XI/102/11

 102

4.

zmiany Uchwały Nr X/99/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 października 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości - orzeczono nieważność uchwałą RIO nr 25/2162/2011 z 28.12.2011 r.

XI/103/11

 103

5.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021

XI/104/11

 104

zał. 1

zał. 2

zał. 3

 

6.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

XI/105/11

 105

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

7.

wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2011 rok - orzeczono nieważność uchwałą RIO nr 25/2155/2011 z 28.12.2011 r.

XI/106/11

 106

8.

wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2012 rok

XI/107/11

 107

9.

ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na rok 2012

XI/108/11

 108

10.

programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

XI/109/11

 109

11.

określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XI/110/11

 110

12.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

XI/111/11

 111

13.

uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015

XI/112/11

 112

Uchwały podjęte na X sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 27.10.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

podatku od nieruchomości na 2012 rok

X/91/11

 91

2.

określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

X/92/11

 92

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

3.

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2012 r.

X/93/11

 93

4.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana

X/94/11

 94

5.

utraty mocy uchwały nr IV/20/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2006 roku

X/95/11

 95

6.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

X/96/11

 96

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

zal. 8

zal. 9

zal. 10

7.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Tadeusza Zawadzkiego

X/97/11

 97

8.

określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy miejskiej na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - orzeczono nieważność Uchwałą RIO nr 22/1862/2011 z 16.11.2011 r. w części w § 2 ust. 5 uchwały oraz zał. nr 2

X/98/11

 98

zal. 1

zal. 2

9.

udzielenia poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  - orzeczono nieważność w całości uchwałą RIO nr 23/1937/2011 z dnia 30.11.2011 r.

X/99/11

 99

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.09.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

IX/82/11

 82

2.

przyjęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej

IX/83/11

 83

3.

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie

IX/84/11

 84

4.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021

IX/85/11

 85

zal. nr 1

zal. nr 2

5.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

IX/86/11

 86

zal. nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3

zal. nr 4

zal. nr 5

zal. nr 6

6.

zmiany Uchwały nr VIII/71/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 24 oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu

IX/87/11

 87

7.

zmieniająca uchwałę nr XLV/451/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazw osiedlom

IX/88/11

 88

zal. nr 1

8.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka na rzecz użytkownika wieczystego

IX/89/11

 89

9.

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

IX/90/11

 90

zal. nr 1

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 25.08.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 24 oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu

VIII/71/11

 71

2.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenie znajdujące się w budynku położonym przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie

VIII/72/11

 72

3.

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

VIII/73/11

 73

zał. nr 1

zał. nr 2

4.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

VIII/74/11

 74

zal. nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3

zal. nr 4

zal. nr 5

zal. nr 6

zal. nr 7

zal. nr 8

zal. nr 9

5.

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

VIII/75/11

 75

6.

skargi dotyczącej Burmistrza Miasta Kościana

VIII/76/11

 76

7.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

VIII/77/11

 77

8.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

VIII/78/11

 78

9.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Kościana w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

VIII/79/11

 79

10.

zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana

VIII/80/11

 80

zal. nr 1

11.

zawarcia porozumienia obejmującego świadczenie usług opiekuńczych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie

VIII/81/11

 81

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 16.06.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan za 2010 rok

VII/53/11

 53.pdf

2.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok

VII/54/11

 54.pdf

3.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2010 r.

VII/55/11

 55.pdf

4.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2010 rok

VII/56/11

 56.pdf

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

dane uzupełniające do bilansu

5.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie za 2010 rok

VII/57/11

 57.pdf

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

dane uzupełniające do bilansu

6.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2010 rok

VII/58/11

 58.pdf

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

dane uzupełniające do bilansu

7.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2010 r.

VII/59/11

 59.pdf

zał. nr 1, 2

zał. nr 3

8.

zwolnienia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Kościan

VII/60/11

 60.pdf

9.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021

VII/61/11

 61.pdf

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

10.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

VII/62/11

 62.pdf

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

11.

zmiany uchwały Nr XXXVIII/399/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

VII/63/11

 63.pdf

12.

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Kościan

VII/64/11

 64.pdf

13.

wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

VII/65/11

 65.pdf

14.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka na rzecz użytkownika wieczystego

VII/66/11

 66.pdf

15.

przyjęcia protokołu z kontroli okresowej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

VII/67/11

 67.pdf

16.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

VII/68/11

 68.pdf

17.

zmiany uchwały nr VI/47/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

VII/69/11

 69.pdf

18.

nadania nazwy ulicy

VII/70/11

 70.pdf

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 12.05.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przeprowadzenia kontroli okresowej za 2010 r. Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

VI/44/11

 44. pdf

2.

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

VI/45/11

 45.pdf

uchwała została uchylona wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 29.11.2017 r.

LINK

3.

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana

VI/46/11

 46.pdf

zał. nr 1

zał. nr 2

4.

emisji obligacji komunalnych

VI/47/11

 47.pdf

5.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

VI/48/11

 48.pdf

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

6.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

VI/49/11

 49.pdf

7.

wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej na rzecz użytkownika wieczystego

VI/50/11

 50.pdf

8.

nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Parku Miejskim

VI/51/11

 51.pdf

9.

uchylająca uchwałę w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

VI/52/11

 52.pdf

Uchwały podjęte na V sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 17.03.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmiany Uchwały nr VIII/74/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

V/36/11

 36

2.

zmiany uchwały nr XXXIII/358/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 października 2009 r.

V/37/11

 37

zał. graficzny

3.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

V/38/11

 38

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

 

4.

uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Kościana na lata 2011-2032’’

V/39/11

 39

zał. do uchwały

5.

uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu gminy miejskiej na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Kościana - uchwała Kolegium RIO z 26.10.2011 r. orzekająca nieważność § 4 uchwały,  § 3 załącznika i całego załącznika nr 2

V/40/11

 40

6.

zmiany uchwały nr XXI/220/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 sierpnia 2008 r. - uchwała Kolegium RIO z 26.10.2011 r. orzekajaca nieważność uchwały

V/41/11

 41

7.

powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

V/42/11

 42

8.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2011 rok

V/43/11

 43

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 27.01.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

IV/19/11

 19

2.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

IV/20/11

 20

zał. nr 1

zał. nr 2

3.

zmiany Uchwały nr XLIII/442/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok

IV/21/11

 21

4.

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Miejskiej Kościan

IV/22/11

 22

5.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w mieście Kościanie

IV/23/11

 23

6.

określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan - Uchwałą nr 20/1650/2011 z 12.10.2011 r. RIO P-ń orzeczono nieważność uchwaly

IV/24/11

 24

7.

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

IV/25/11

 25

8.

zmiany Uchwały Nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na lata 2010-2014

IV/26/11

 26

9.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Generała Dezyderego Chłapowskiego 13 na rzecz użytkownika wieczystego

IV/27/11

 27

10.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Jana Kasprowicza  na rzecz użytkownika wieczystego

IV/28/11

 28

11.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka na rzecz użytkownika wieczystego

IV/29/11

29 

12.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do 5 lat w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Władysława Sikorskiego

IV/30/11

 30

13.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw osiedlom

IV/31/11

 31

załącznik graficzny

14.

aneksu nr 6 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

IV/32/11

 32

15.

reprezentowania Gminy Miejskiej Kościan w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

IV/33/11

33

16.

wskazania przez Radę Miejską Kościana trzech osób do Kapituły Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”

IV/34/11

 34

17.

wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana oraz ustalenia składu osobowego tejże komisji

IV/35/11

 35