logo logo
logo bip
2012

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 20.12.2012 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmiany uchwały nr XXXVII/389/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

XX/196/12

 196

2.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XX/197/12

 197

zał. 1

zał. 2

zał. 3

3.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok

XX/198/12

 198

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

 

4.

wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościana, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

XX/199/12

 199

5.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XX/200/12

 200

zał. 1

zał. 2

zał. 3

6.

uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XX/201/12

 201

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10

zał. 11

zał. 12

zał. 13

zał. 14

7.

podziału Gminy Miejskiej Kościan na obwody głosowania

XX/202/12

 202

8.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XX/203/12

 203

9.

sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIX/180/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 listopada 2012 r.

XX/204/12

 204

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.11.2012 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

XIX/180/12

 180

2.

uchwalenia ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata 2013-2015’’

XIX/181/12

 181

3.

zmiany uchwały Rady Miejskiej Kościana nr X/92/11 z dnia 27 października 2011 r.

XIX/182/12

 182

załącznik

4.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana

XIX/183/12

 183

5.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XIX/184/12

 184

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

6.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok

XIX/185/12

 185

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

7.

wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2013 rok

XIX/186/12

 186

8.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

XIX/187/12

 187

9.

Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

XIX/188/12

 188

10.

rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom ze środków wyodrębnionych na  pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania

XIX/189/12

 189

11.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

XIX/190/12

 190

12.

wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokalu oraz zniesienie współwłasności nieruchomości

XIX/191/12

 191

13.

Uchwały nr 1/2012 Rady Osiedla ,,Wesołe Miasteczko’’ z dnia 11 września 2012 roku w sprawie zwołania zebrania otwartego Rady Osiedla ,,Wesołe Miasteczko’’

XIX/192/12

 192

14.

odpowiedzi na skargę

XIX/193/12

 193

15.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej

XIX/194/12

 194

16.

skargi dotyczącej Burmistrza Miasta Kościana

XIX/195/12

 195

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 11.10.2012 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej

XVIII/174/12

 174

2.

podatku od nieruchomości na 2013 rok

XVIII/175/12

 175

3.

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2013 r.

XVIII/176/12

 176

4.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XVIII/177/12

 177

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

5.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok

XVIII/178/12

 178

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

6.

podziału Gminy Miejskiej Kościan na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

XVIII/179/12

 179

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 23.08.2012 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

nadania honorowego obywatelstwa

XVII/167/12

 167

2.

wyrażenia zgody na przejęcie od PKP S.A. linii kolejowej

XVII/168/12

 168

3.

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi

XVII/169/12

 169

zał. graficzny

4.

wyrażenia wsparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

XVII/170/12

 170

5.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok

XVII/171/12

 171

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

6.

upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i utraty mocy uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XVII/172/12

 172

7.

skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Kościana

XVII/173/12

 173

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 28.06.2012 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan za 2011 rok

XVI/147/12

 147

2.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

XVI/148/12

 148

3.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2011 r.

XVI/149/12

 149

4.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2011 rok

XVI/150/12

 150

zał. 1

zał. 1a

zał. 2

zał. 3

5.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie za 2011 rok

XVI/151/12

 151

zał. 1

zał. 1a

zał. 2

zał. 3

6.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie za 2011 rok

XVI/152/12

 152

zał. 1

zał. 1a

zał. 2

zał. 3

7.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2011 rok

XVI/153/12

 153

zał. 1 i 2

zał. 3

8.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania ,,Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry – etap II’’

XVI/154/12

 154

9.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XVI/155/12

 155

10.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XVI/156/12

 156

11.

zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

XVI/157/12

 157

12.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XVI/158/12

 158

zał. 1

zał. 2

zał. 3

13.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok

XVI/159/12

 159

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

14.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym, na pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

XVI/160/12

 160

15.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka

XVI/161/12

 161

16.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw osiedlom

XVI/162/12

 162

zał.

17.

zasad ustanawiania służebności przesyłu

XVI/163/12

 163

18.

przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

XVI/164/12

 164

19.

przyjęcia protokołu z kontroli okresowej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XVI/165/12

 165

20.

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Instytut Młodego Człowieka 2”, złożonego i wyłonionego w naborze wniosków ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w trybie systemowym, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

XVI/166/12

 166

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 10.05.2012 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną

XV/136/12

 136

2.

zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XV/137/12

 137

3.

podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania

XV/138/12

 138

4.

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia pomocy społecznej – Dom Dziennego Pobytu w Kościanie

XV/139/12

 139

5.

zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana

XV/140/12

 140

6.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok

XV/141/12

 141

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

7.

nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu w Kościanie

XV/142/12

 142

8.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XV/143/12

 143

9.

przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2011 r.

XV/144/12

 144

10.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2012 r.

XV/145/12

 145

11.

wyrażenia sprzeciwu wobec planów zniesienia Sądu Rejonowego w Kościanie

XV/146/12

 146

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 15.03.2012 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2

XIV/129/12

 129

2.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja

XIV/130/12

 130

3.

warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

XIV/131/12

 131

4.

emisji obligacji komunalnych - Uchwałą nr 7/621/2012 z dnia 11.04.2012 r.  RIO unieważniło § 7 uchwały.

XIV/132/12

 132

5.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2012 r. - uchwałę unieważniono rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr KN.I-4131.1.91.2012.4 z dnia 12.04.2012 r.

XIV/133/12

 133

6.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XIV/134/12

 134

7.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XIV/135/12

 135

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 26.01.2012 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XIII/126/12

 126

2.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5

XIII/127/12

 127

3.

powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. dr. H. Florkowskiego w Kościanie

XIII/128/12

 128