logo logo
logo bip
2013

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXVIII sesji Rady w dniu 19.12.2013 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXVIII/283/13

  283

  zal. 1

  zal. 2

  objaśnienia

 

2.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXVIII/284/13

  284

  zal. 1

  zal. 2

  zal. 3

  zal. 4

  zal. 5

  zal. 6

  zal. 7

  zal. 8

 

3.

wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

XXVIII/285/13

  285

 

4.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXVIII/286/13

  286

  zal. 1

  zal. 2

  objaśnienia

 

5.

uchwały budżetowej na 2014 rok

XXVIII/287/13

  287

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. 23.12.2013 r.
poz. 7400 LINK

6.

emisji obligacji komunalnych

XXVIII/288/13

  288

 

7.

udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

XXVIII/289/13

  289

 

8.

udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

XXVIII/290/13

  290

 

9.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXVIII/291/13

  291

 

10.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXVIII/292/13

  292

 

11.

przystąpienia Gminy Miejskiej Kościan do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych niebędącej działalnością gospodarczą

XXVIII/293/13

  293

 

12.

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

XXVIII/294/13

  294

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. 22.01.2014 r. poz. 519 LINK

13.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXVIII/295/13

  295

 

14.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXVIII/296/13

  296

 

15.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2014 rok

XXVIII/297/13

  297

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXVII sesji Rady w dniu 28.11.2013 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla ,,Wodociągów Kościańskich'' Sp. z o.o. na lata 2014 - 2016

XXVII/272/13

 272

 

2.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

XXVII/273/13

 273

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 02.12.2013 r.
poz. 6767
LINK

3.

wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2014 rok

XXVII/274/13

 274

 

4.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXVII/275/13

 275

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

 

5.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń, w budynkach położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 i ul. Wały Żegockiego 2

XXVII/276/13

 276

 

6.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

XXVII/277/13

 277

 

7.

Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

XXVII/278/13

 278

 

8.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie miasta Kościana przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kościan oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji

XXVII/279/13

 279

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.12.2013 r. poz. 7507
LINK

rozstrzygnięcie nadzorcze RIO
LINK

9.

aneksu nr 8 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

XXVII/280/13

 280

 

10.

upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XXVII/281/13

 281

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 13.12.2013 r. poz. 7215
LINK

11.

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwałach Nr XXVI/264/13 oraz Nr XXVI/265/13 z dnia 24 października 2013 roku

XXVII/282/13

 282

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 02.12.2013 r. poz. 6768
LINK

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXVI sesji Rady w dniu 24.10.2013 r.

 

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXVI/263/13

  263

 

2.

podatku od nieruchomości na 2014 rok

XXVI/264/13

  264

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 02.12.2013 r. poz. 6765
LINK

sprostowanie
w uchwale Rady Miejskiej nr XXVII/282/13
z 28.11.2013 r.
LINK

3.

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2014 r.

XXVI/265/13

  265

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 02.12.2013 r. poz. 6766
LINK

sprostowanie
w uchwale Rady Miejskiej nr XXVII/282/13
z 28.11.2013 r.
LINK

4.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXVI/266/13

  266

  zal. 1

  zal. 2

objaśnienia

 

5.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXVI/267/13

  267

  zal. 1

  zal. 2

  zal. 3

  zal. 4

  zal. 5

  zal. 6

  zal. 7

  zal. 8

  zal. 9

 

6.

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XXVI/268/13

  268

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 29.11.2013 r. poz. 6662
LINK

7.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności i nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy skrzyżowaniu ul. Północnej i ul. Czempińskiej w trybie bezprzetargowym

XXVI/269/13

  269

 

8.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan

XXVI/270/13

  270

 

9.

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

XXVI/271/13

  271

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 29.11.2013 r. poz. 6663
LINK

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXV sesji Rady w dniu 05.09.2013 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych oraz zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

XXV/249/13

 249

2.

zmiany uchwały nr XV/139/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia pomocy społecznej – Dom Dziennego Pobytu w Kościanie

XXV/250/13

 250

3.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyrzyce

XXV/251/13

 251

4.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXV/252/13

 252

zał. 1

zał. 2

objaśnienia

5.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXV/253/13

 253

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

6.

nadania nazw ulicom

XXV/254/13

 254

7.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan

XXV/255/13

 255

8.

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

XXV/256/13

 256

9.

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

XXV/257/13

 257

10.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na okres do 3 lat

XXV/258/13

 258

11.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

XXV/259/13

 259

12.

wyników kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2012 rok

XXV/260/13

 260

zał.

13.

przekazania skargi

XXV/261/13

 261

14.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXV/262/13

 262

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXIV sesji Rady w dniu 27.06.2013 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan za 2012 rok

XXIV/234/13

 234

2.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

XXIV/235/13

 235

3.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2012 rok

XXIV/236/13

 236

zal. 1

zal. 2

zal. 3

dane uzup.

4.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie za 2012 rok

XXIV/237/13

 237

zal. 1

zal. 2

zal. 3

dane uzup.

5.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie za 2012 rok

XXIV/238/13

 238

zal. 1

zal. 2

zal. 3

dane uzup.

6.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2012 r.

XXIV/239/13

 239

zal. 1

zal. 2

zal. 3

7.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXIV/240/13

240 

8.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXIV/241/13

 241

zal. 1

zal. 2

objasnienia

9.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXIV/242/13

 242

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

zal. 8

zal. 9

zal. 10

10.

przystąpienia przez Gminę Miejską Kościan do Partnerstwa

XXIV/243/13

 243

11.

utraty mocy uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania

XXIV/244/13

 244

12.

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu

XXIV/245/13

 245

13.

przekazania skargi

XXIV/246/13

 246

14.

zmiany Uchwały Nr XXIII/233/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2012 r.

XXIV/247/13

 247

zal. 1

15.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza

XXIV/248/13

 248

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXIII sesji Rady w dniu 09.05.2013 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

XXIII/225/13

 225

2.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXIII/226/13

 226

zal.1

zal.2

objaśnienia

3.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXIII/227/13

 227

zal.1

zal.2

zal.3

zal.4

zal.5

zal.6

zal.7

zal.8

zal.9

4.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XXIII/228/13

 228

5.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan

XXIII/229/13

 229

6.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej

XXIII/230/13

 230

7.

wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu pomieszczeń na okres do 10 lat, w budynku położonym w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego 2

XXIII/231/13

 231

8.

określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XXIII/232/13

 232

9.

przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2012 rok

XXIII/233/13

 233

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXII sesji Rady w dniu 21.03.2013 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - RIO 17.04.2013 r. stwierdziło nieważność postanowień w § 7 ust. 2, w § 7 ust. 6 wyrażenia w brzmieniu ,,z wyjątkiem wniosków złożonych w innym terminie", w § 8 ust. 5, 8 i 9, w § 9 ust. 3

XXII/214/13

 214

2.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym

XXII/215/13

 215

3.

wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu pomieszczeń na okres do 10 lat, w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2

XXII/216/13

 216

4.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - nieważność § 2 uchwała Kolegium RIO nr 9/498/2013 z 17.04.2013 r.

XXII/217/13

 217

5.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - nieważność § 2 uchwała Kolegium RIO nr 9/499/2013 z 17.04.2013 r.

XXII/218/13

 218

6.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan  - uhwała Kolegium RIO nr 9/490/2013 z 17.04.2013 r. - nieważność w § 4 ust. 1 pkt 3

XXII/219/13

 219

zał. 1

zał. 2

zał. 3

7.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXII/220/13

 220

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

8.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2013 r.

XXII/221/13

 221

9.

zmiany uchwały nr XI/110/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XXII/222/13

 222

10.

nadania statutu Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody  Wielkopolskiego nr KN.I-4131.1.255.2013.4 z dnia 24.04.2013 r. w cz. § 4 w zakresie wyrazów ,,w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego''

XXII/223/13

 223

11.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXII/224/13

 224

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXI sesji Rady w dniu 31.01.2013 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XXI/205/13

 205

2.

udzielania dotacji w 2013 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

XXI/206/13

 206

3.

wyrażenia zgody na odpłatne przyjęcie prawa służebności przesyłu

XXI/207/13

 207

4.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 6

XXI/208/13

 208

5.

emisji obligacji komunalnych

XXI/209/13

 209

6.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXI/210/13

 210

zał. 1

zał. 2

zał. 3

7.

zmiany uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr X/92/11 z dnia 27 października 2011 r.

XXI/211/13

 211

8.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXI/212/13

 212

9.

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2013 rok

XXI/213/13

 213