logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na III sesji Rady w dniu 18.12.2014 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Uchwały Nr XXX/314/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

III/10/14

  10

 

2.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

III/11/14

  11

  zal.1

  zal.2

objaśnienia  

 

3.

zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

III/12/14

  12

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

  zal.5

  zal.6

  zal.7

  zal.8

  zal.9

  zal.10

 

4.

wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

III/13/14

  13

  zal.

 

5.

wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2015 rok

III/14/14

  14

 

6.

udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

III/15/14

  15

 

7.

udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

III/16/14

  16

 

8.

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennego opiekuna

III/17/14

  17

opublik.
Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 07.01.2015 r.
poz. 69
LINK

9.

emisji obligacji komunalnych

III/18/14

  18

 

10.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

III/19/14

  19

  zal.1

  zal.2

objaśnienia

 

11.

uchwały budżetowej na 2015 rok

III/20/14

  20

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

  zal.5

  zal.6

  zal.7

  zal.8

  zal.9

  zal.10

  zal.11

  zal.12

  zal.13

  zal.14

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 22.12.2014 r., poz. 6877
LINK

12.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

III/21/14

  21

 

13.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościan

III/22/14

  22

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na II sesji Rady w dniu 04.12.2014 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana

II/4/14

  4

 

2.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

II/5/14

  5

 

3.

ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana

II/6/14

  6

 

4.

powołania Komisji Mieszkaniowej

II/7/14

  7

 

5.

upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

II/8/14

  8

 

6.

wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

II/9/14

  9

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na I sesji Rady w dniu 27.11.2014 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

I/1/14

 1

 

2.

wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

I/2/14

 2

 

 

Wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

I/3/14

 3

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXIV sesji Rady w dniu 30.10.2014 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXXIV/359/14

  359

 

2.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXXIV/360/14

  360

 

3.

podatku od nieruchomości na 2015 rok

XXXIV/361/14

  361

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 04.11.2014 r., poz. 5714
LINK

Kolegium RIO uchwałą nr 25/1298/2014
z 03.12.2014 r. stwierdziło nieważność postanowienia § 2 uchwały 

4.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

XXXIV/362/14

  362

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 04.11.2014 r., poz. 5715
LINK

5.

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2015 r.

XXXIV/363/14

  363

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 04.11.2014 r., poz. 5716
LINK

Kolegium RIO uchwałą nr 25/1300/2014 z 03.12.2014 r. stwierdziło nieważność postanowienia § 7 uchwały

6.

zmiany uchwały nr XXX/313/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 marca 2014 r.

XXXIV/364/14

  364

 

7.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXXIV/365/14

  365

  zal.1

  zal.2

  objaśnienia

 

8.

zmian uchwały  budżetowej na 2014 rok

XXXIV/366/14

  366

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

  zal.5

  zal.6

  zal.7

 

9.

przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Kościana na lata 2014-2017

XXXIV/367/14

  367

  zal.cz.1

  zal.cz.2

  zal.cz.3

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 19.11.2014 r., poz. 6162
LINK

10.

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na lata 2015-2019

XXXIV/368/14

  368

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 19.11.2014 r. poz. 6163
LINK
 

11.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Tadeusza Zawadzkiego

XXXIV/369/14

  369

 

12.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

XXXIV/370/14

  370

 

13.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości

XXXIV/371/14

  371

 

14.

nadania Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie imienia Powstańców Wielkopolskich

XXXIV/372/14

  372

 

15.

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech

XXXIV/373/14

  373

 

16.

programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

XXXIV/374/14

  374

 

17.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

XXXIV/375/14

  375

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXIII sesji Rady w dniu 04.09.2014 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Kościana

XXXIII/346/14

  346

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 09.09.2014 r., poz. 4760   LINK

2.

zmiany uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr X/92/11 z dnia 27 października 2011 roku

XXXIII/347/14

  347

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 09.09.2014 r., poz. 4761   LINK

3.

zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

XXXIII/348/14

  348

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

  zal.5

  zal.6

 

4.

statutu Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie

XXXIII/349/14

  349

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 06.10.2014 r.,
poz. 5099  LINK

5.

przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

XXXIII/350/14

  350

 

6.

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXXIII/351/14

  351

 

7.

aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Kościana

XXXIII/352/14

  352

 

8.

zasad ustanawiania służebności gruntowych i przesyłu

XXXIII/353/14

  353

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 06.10.2014 r.,
poz. 5100  LINK

9.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej

XXXIII/354/14

  354

 

10.

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

XXXIII/355/14

  355

 

11.

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

XXXIII/356/14

  356

 

12.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan

XXXIII/357/14

  357

 

13.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

XXXIII/358/14

  358

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 06.10.2014 r.,
poz. 5101   LINK

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXII sesji Rady w dniu 26.06.2014 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan za 2013 rok

XXXII/335/14

  335

 

2.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

XXXII/336/14

  336

 

3.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2013 rok  

XXXII/337/14

  337

  zal. 1

  dane uzup.

  zal. 2

  zal. 3

 

4.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie za 2013 rok   

XXXII/338/14

  338

  zal. 1

  dane uzup.

  zal. 2

  zal. 3

 

5.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie za 2013 rok 

XXXII/339/14

  339

  zal. 1

  dane uzup.

  zal. 2

  zal. 3  

 

6.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2013 rok

XXXII/340/14

  340

  zal.1 str.1

  zal.1 str.2

  zal.2

  zal.3  

 

7.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXXII/341/14

  341

  zal. 1

  zal. 2

  objaśnienia

 

8.

zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

XXXII/342/14

  342

  zal. 1

  zal. 2

  zal. 3

  zal. 4

  zal. 5

  zal. 6  

 

9.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2

XXXII/343/14

  343

 

10.

wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru wpisania złóż znajdujących się na terenie powiatu kościańskiego do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym

XXXII/344/14

  344

 

11.

wystąpienia pokontrolnego z kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2013 rok

XXXII/345/14

  345

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXI sesji Rady w dniu 15.05.2014 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przeprowadzenia oceny i kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok 2013

XXXI/326/14

  326

 

2.

statutu Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie

XXXI/327/14

  327

orzeczono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.244.2014.8 z 11.06.2014 r.

3.

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kościan i podległym jej jednostkom oraz wskazania organu do tego uprawnionego

XXXI/328/14

  328

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 28.05.2014 r, poz. 3308
LINK

4.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXXI/329/14

  329

  zal.1

  zal.2

  objaśnienia

 

5.

zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

XXXI/330/14

  330

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

  zal.5

  zal.6

  zal.7

  zal.8

 

6.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kościanie przy Al. Stanisława Koszewskiego

XXXI/331/14

  331

 

7.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

XXXI/332/14

  332

 

8.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan

XXXI/333/14

  333

 

9.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXXI/334/14

  334

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXX sesji Rady w dniu 27.03.2014 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany uchwały nr XIII/127/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 stycznia 2012 r. oraz wyrażenia  zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Kościan

XXX/307/14

  307

 

2.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan i utraty mocy uchwały nr XXIII/229/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 09 maja 2013 r.

XXX/308/14

  308

 

3.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń, w budynkach położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2

XXX/309/14

  309

 

4.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Północnej

XXX/310/14

  310

 

5.

przystąpienia do realizacji zadania pn.: ,,Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego w Kościanie''

XXX/311/14

  311

 

6.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościan

XXX/312/14

  312

 

7.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu (ul. Wielichowska)

XXX/313/14

  313

 

8.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu (ul. Szkolna)

XXX/314/14

  314

 

9.

zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

XXX/315/14

  315

  zał. 1

  zał. 2

  zał. 3

  zał. 4

  zał. 5

  zał. 6

 

10.

zmiany Uchwały nr VIII/74/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

XXX/316/14

  316

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 15.04.2014 r. poz. 2437
LINK

11.

ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Wieży Ciśnień w Kościanie 

XXX/317/14

  317

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 15.04.2014 r. poz. 2438
LINK

12.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2014 r.

XXX/318/14

  318

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 15.04.2014 r. poz. 2439
LINK

13.

powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta Kościana do ustalania cennika za usługi komunalne

XXX/319/14

  319

 

14.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania

XXX/320/14

  320

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 15.04.2014 r. poz. 2440
LINK

15.

zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Kościanie

XXX/321/14

  321

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 15.04.2014 r. poz. 2441
LINK

16.

zmiany uchwały Nr VII/69/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20.02.2003 r. w sprawie ustalenia dla miasta Kościana liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kościana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

XXX/322/14

  322

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 15.04.2014 r. poz. 2442
LINK  

17.

przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

XXX/323/14

  323

 

18.

skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie

XXX/324/14

  324

 

19.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXX/325/14

  325

 

 

 

 

 

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXIX sesji Rady w dniu 23.01.2014 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XXIX/298/14

  298

 

2.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020

XXIX/299/14

  299

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 11.02.2014 r. poz. 901
LINK

3.

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

XXIX/300/14

  300

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 11.02.2014 r. poz. 902
LINK

4.

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miejskiej Kościan w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

XXIX/301/14

  301

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność § 3
w zakresie wyrazów ,,w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, zocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.''

5.

opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościan

XXIX/302/14

  302

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 11.02.2014 r. poz. 903
LINK

6.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXIX/303/14

  303

 

7.

zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

XXIX/304/14

  304

  zal. 1

  zal. 2

  zal. 3

  zal. 4

 

8.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Bukowej

XXIX/305/14

  305

 

9.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy drodze krajowej nr 5

XXIX/306/14

  306