logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XI sesji Rady w dniu 17.12.2015 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XI/119/15

  119

  zal.1

  zal.2

  objaśnienia

 

2.

zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

XI/120/15

  120
  zal.1
  zal.2
  zal.3
  zal.4
  zal.5
  zal.6
  zal.7
  zal.8
  zal.9
  zal.10
  zal.11

 

3.

wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

XI/121/15

  121
  zal.1

 

4.

emisji obligacji komunalnych

XI/122/15

  122

 

5.

określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i leśnym

XI/123/15

  123

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 22.12.2015 r., poz. 8702
LINK

6.

zmiany uchwały Nr X/101/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

XI/124/15

  124

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 22.12.2015 r., poz. 8703
LINK

7.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XI/125/15

  125
  zal.1
  zal.2
  objaśnienia

 

8.

uchwały budżetowej na 2016 rok

XI/126/15

  126
  zal.1
  zal.2
  zal.3
  zal.4
  zal.5
  zal.6
  zal.7
  zal.8
  zal.9
  zal.10
  zal.11
  zal.12
  zal.13

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 22.12.2015 r., poz. 8753
LINK

9.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

XI/127/15

  127

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 22.12.2015 r., poz. 8704
LINK

Uchwałą nr 1/61/2016 RIO stwierdziło nieważność w § 3 ust. 1,2,6,7,8,9 wyrażenia w brzmieniu:
"z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otryzmywanej przez Gminę Miejską Kościan". 

 

10.

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

XI/128/15

  128

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 22.12.2015 r., poz. 8705
LINK  

11.

zawarcia porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Miastem Poznań dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

XI/129/15

  129

 

12.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XI/130/15

  130

 

13.

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2016 rok

XI/131/15

  131

 

14.

rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

XI/132/15

  132

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na X sesji Rady w dniu 26.11.2015 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 

X/98/15

  98

opublik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 30.11.2015 r., poz. 7311
LINK

2.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

X/99/15

  99

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 30.11.2015 r., poz. 7335
LINK

3.

opłaty targowej na terenie miasta Kościana  na 2016 rok

X/100/15

  100

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 30.11.2015 r., poz. 7336
LINK

4.

określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

X/101/15

  101

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 30.11.2015 r., poz. 7337
LINK

5.

zmiany uchwały nr XXXIII/346/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Kościana

X/102/15

  102

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 30.11.2015 r., poz. 7338
LINK

6.

wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2016 rok

X/103/15

  103

 

7.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan 

X/104/15

  104

  zal.1

  zal.2

  objaśnienia

 

8.

zmian uchwały budżetowej na 2015 rok 

X/105/15

  105

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

 

9.

aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

X/106/15

  106

 

10.

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

X/107/15

  107

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 01.12.2015 r., poz. 7412
LINK

11.

kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

X/108/15

  108

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 01.12.2015 r., poz. 7413
LINK

12.

kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

X/109/15

  109

publik. Dz.Urz. Woj.Wielk.
z 01.12.2015 r., poz. 7414
LINK

13.

Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

X/110/15

  110

 

14.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

X/111/15

  111

 

15.

uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

X/112/15

  112

 

16.

udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

X/113/15

  113

 

17.

udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

X/114/15

  114

 

18.

udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

X/115/15

  115

 

19.

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym

X/116/15

  116

 

20.

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XVII/168/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

X/117/15

  117

 

21.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

X/118/15

  118

 


Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na IX sesji Rady w dniu 29.10.2015 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

IX/88/15

  88

 

2.

przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie"

IX/89/15

  89

 

3.

przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot-Zgliniec"

IX/90/15

  90

 

4.

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie

IX/91/15

  91

 

5.

wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Kościańskiego

IX/92/15

  92

 

6.

nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie

IX/93/15

  93

 

7.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

IX/94/15

  94

  zal.1

  zal.2

  objaśnienia

 

8.

zmian uchwały budżetowej na 2015 r.

IX/95/15

  95

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

  zal.5

  zal.6

  zal.7

  zal.8  

  zal.9

 

9.

przekazania skargi

IX/96/15

  96

Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4131.1.378.2015.4 z dnia 27.11.2015 r.

10.

przekazania skargi

IX/97/15

  97

 

 

 

 

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VIII sesji Rady w dniu 10.09.2015 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Kościana na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r."

VIII/69/15

  69

  zał.  

 

2.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym

VIII/70/15

  70

 

3.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

VIII/71/15

  71

 

4.

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

VIII/72/15

  72

 

5.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

VIII/73/15

  73

 

6.

zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych

VIII/74/15

  74

 

7.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

VIII/75/15

  75

  zał.1

  zał.2

  objaśnienia

 

8.

zmian uchwały budżetowej na 2015 r.

VIII/76/15

  76

  zał.1

  zał.2

  zał.3

  zał.4

  zał.5

  zał.6

 

9.

Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie

VIII/77/15

  77

  zał.

 

10.

przystąpienia do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

VIII/78/15

  78

 

11.

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

VIII/79/15

  79

 

12.

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

VIII/80/15

  80

 

13.

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

VIII/81/15

  81

 

14.

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

VIII/82/15

  82

 

15.

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

VIII/83/15

  83

 

16.

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

VIII/84/15

  84

 

17.

zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników

VIII/85/15

  85

 

18.

utworzenia na terenie miasta Kościana odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

VIII/86/15

  86

opublik. Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 16.09.2015 r., poz. 5295
LINK

19.

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościana oraz Straży Miejskiej w Kościanie

VIII/87/15

  87

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VII sesji Rady w dniu 25.06.2015 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan za 2014 rok

VII/55/15

  55

 

2.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

VII/56/15

  56

 

3.

zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

VII/57/15

  57

 

4.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2014 rok  

VII/58/15

  58

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  dane uzup.

 

5.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie za 2014 rok   

VII/59/15

  59

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  dane uzup.

 

6.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie za 2014 rok 

VII/60/15

  60

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  dane uzup.

 

7.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2014 rok

VII/61/15

  61

  zal.1

  zal.2

  zal.3

 

8.

zmiany Uchwały Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

VII/62/15

  62

 

9.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

VII/63/15

  63

  zal.1

  zal.2  

objaśnienia 

 

10.

zmian uchwały budżetowej na 2015 r.

VII/64/15

  64

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

  zal.5

  zal.6

  zal.7

 

11.

zmiany uchwały nr XIII/127/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 stycznia 2012 r. oraz wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Kościan

VII/65/15

  65

 

12.

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Kościuszki

VII/66/15

  66

 

13.

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

VII/67/15

  67

 

14.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Kościana dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.

VII/68/15

  68

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 2.07.2015 r., poz. 4138
LINK

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VI sesji Rady w dniu 21.05.2015 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

VI/46/15

  46

  RIO uchwałą nr 12/742/2015 z dnia 17.06.2015 roku stwierdziła nieważność § 2 uchwały.

2.

zmiany Uchwały Nr III/21/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

VI/47/15

  47

 

3.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

VI/48/15

  48
zal.1
zal.2
objaśnienia

 

4.

zmian uchwały budżetowej na 2015 r.

VI/49/15

  49
zal.1
zal.2
zal.3
zal.4
zal.5
zal.6
zal.7

 

5.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej na rzecz użytkownika wieczystego

VI/50/15

  50

 

6.

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kościana

VI/51/15

  51

 

7.

przeprowadzenia oceny i kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok 2014

VI/52/15

  52

 

8.

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

VI/53/15

  53

 

9.

rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów Rady Osiedla Generała Władysława Sikorskiego

VI/54/15

  54

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na V sesji Rady w dniu 26.03.2015 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan

V/31/15

  31

 

2.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan 

V/32/15

  32

 

3.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym

V/33/15

  33

 

4.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym

V/34/15

  34

 

5.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wyzwolenia na rzecz użytkownika wieczystego

V/35/15

  35

 

6.

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łazienek" w Kościanie

V/36/15

  36

 

7.

utraty mocy Uchwały nr XVIII/179/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 lutego 2008 r.

V/37/15

  37

 

8.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

V/38/15

  38

  zal.1

  zal.2

  objaśnienia

 

9.

zmian uchwały budżetowej na 2015 r.

V/39/15

  39

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

  zal.5

  zal.6

  zal.7

  zal.8

 

10.

powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

V/40/15

  40

 

11.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2015 r.

V/41/15

  41

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 03.04.2015 r., poz. 2168 
LINK

orzeczono nieważność uchwały (rostrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielk.-  Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 23.04.2015 r., poz. 2771)
LINK

12.

Regulaminu Stadionu Miejskiego w Kościanie

V/42/15

  42

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 03.04.2015 r., poz. 2169
LINK

13.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania

V/43/15

  43

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 03.04.2015 r., poz. 2170
LINK

14.

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2015 rok

V/44/15

  44

 

15.

wstępnej zmiany lokalizacji istniejącego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3982P (ul. Śmigielska) w Kościanie

V/45/15

  45

   zal. 1

 

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na IV sesji Rady w dniu 29.01.2015 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan

IV/23/15

  23

 

2.

kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Kościan

IV/24/15

  24

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 19.02.2015 r., poz. 928
LINK

3.

wskazania trzech osób do Kapituły Nagrody ,,KOŚCIAN DZIĘKUJE"

IV/25/15

  25

 

4.

zmiany uchwały Nr X/97/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 roku

IV/26/15

  26

 

5.

zmiany Uchwały Nr VIII/91/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.03.2003 r. w sprawie uchwalenia diet dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

IV/27/15

  27

 

6.

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

IV/28/15

  28

 

7.

ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr VIII/74/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

IV/29/15

  29

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 09.02.2015 r., poz. 667
LINK

8.

reprezentowania Gminy Miejskiej Kościan w Stowarzyszeniu Wspierania  Przedsiębiorczości w Kościanie

IV/30/15

  30