logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan

IV/23/15

  23

 

2.

kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Kościan

IV/24/15

  24

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 19.02.2015 r., poz. 928
LINK

3.

wskazania trzech osób do Kapituły Nagrody ,,KOŚCIAN DZIĘKUJE"

IV/25/15

  25

 

4.

zmiany uchwały Nr X/97/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 roku

IV/26/15

  26

 

5.

zmiany Uchwały Nr VIII/91/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.03.2003 r. w sprawie uchwalenia diet dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

IV/27/15

  27

 

6.

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

IV/28/15

  28

 

7.

ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr VIII/74/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

IV/29/15

  29

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 09.02.2015 r., poz. 667
LINK

8.

reprezentowania Gminy Miejskiej Kościan w Stowarzyszeniu Wspierania  Przedsiębiorczości w Kościanie

IV/30/15

  30