logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan

V/31/15

  31

 

2.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan 

V/32/15

  32

 

3.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym

V/33/15

  33

 

4.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym

V/34/15

  34

 

5.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wyzwolenia na rzecz użytkownika wieczystego

V/35/15

  35

 

6.

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łazienek" w Kościanie

V/36/15

  36

 

7.

utraty mocy Uchwały nr XVIII/179/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 lutego 2008 r.

V/37/15

  37

 

8.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

V/38/15

  38

  zal.1

  zal.2

  objaśnienia

 

9.

zmian uchwały budżetowej na 2015 r.

V/39/15

  39

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

  zal.5

  zal.6

  zal.7

  zal.8

 

10.

powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

V/40/15

  40

 

11.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2015 r.

V/41/15

  41

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 03.04.2015 r., poz. 2168 
LINK

orzeczono nieważność uchwały (rostrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielk.-  Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 23.04.2015 r., poz. 2771)
LINK

12.

Regulaminu Stadionu Miejskiego w Kościanie

V/42/15

  42

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 03.04.2015 r., poz. 2169
LINK

13.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania

V/43/15

  43

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 03.04.2015 r., poz. 2170
LINK

14.

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2015 rok

V/44/15

  44

 

15.

wstępnej zmiany lokalizacji istniejącego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3982P (ul. Śmigielska) w Kościanie

V/45/15

  45

   zal. 1